تبلیغات

تبلیغات

تصویر خانمی که در قطر تیم ملی را تشویق می کند

تصویر خانمی که در قطر تیم ملی را تشویق می کند

این تصویر یکی از طرفداران فوتبال ایران در مسابقه امشب در دوحه است. بانویی که با این هیات موقر و زیبا به تشویق تیم ملی پرداخت.

تبلیغات