تبلیغات

تبلیغات

در سال جدید چطور می توان بهتر زندگی کرد؟

گذشته ات را بدون هیچ تاسفی بپذیر، با اعتماد زمان حال ات را بگذران و بدون ترس برای آینده آماده شو 

ایمان را نگهدار و ترس را به گوشه ای انداز 

شک هایت را باور نکن و هیچگاه به باورهایت شک نکن

زندگی شگفت انگیز است فقط اگربدانید که چطور زندگی کنید 

مهم این نیست که قشنگ باشی، قشنگ این است که مهم باشی! حتی برای یک نفر 

مهم نیست شیر باشی یا آهو مهم این است با تمام توان شروع به دویدن کنی 

كوچك باش و عاشق.. كه عشق می داند آئین بزرگ كردنت را 

 بگذارعشق خاصیت تو باشد نه رابطه خاص تو باکسی 

موفقیت پیش رفتن است نه به نقطه ی پایان رسیدن 

فرقى نمی كند گودال آب كوچكى باشى یا دریاى بیكران… زلال كه باشى، آسمان در توست 

هیچ وقت، هیچ چیز را بی جواب نگذار!!!

جواب نگاه مهربان را با لبخند

جواب دورنگی را با خلوص

جواب مسئولیت را با وجدان

جواب بی ادب را با سكوت

جواب خشم را با صبوری

جواب پشتكار را با تشویق

جواب كینه را با گذشت

جواب گناه را با بخشش

جواب دلمرده را با امید

جواب منتظر را با نوید


پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات