تبلیغات

تبلیغات

تصاویر:كودكان هیولا قربانی بمباران شیمیایی آمریكا در ویتنام

تصاویر:كودكان هیولا قربانی بمباران شیمیایی آمریكا در ویتنام

به گزارش خبرگزاری فارس، كودكان هیولایی نسلی نابود شده از كودكان ویتنامی هستند كه پدران و مادران آن ها درمعرض عامل نارنجی و سایرسمومی بودند كه برای نابودی جنگل های ویتنام بر روی این كشور ریخته شده اند.

بسیاری از این كودكان در پرورشگاه های ویتنام زندانی هستند و امیدی برای بهبودی آن ها به دلیل شدت صدمات ژنتیكی نمی رود.
این عكس ها تنها بخش كوچكی از آلام و رنج های این كودكان هستند.

این مجموعه عكس در سالگرد بزرگترین شكست نظامی آمریكا در ویتنام تقدیم خوانندگان می‌گردد.

تصاویر:كودكان هیولا قربانی بمباران شیمیایی آمریكا در ویتنام تصاویر:كودكان هیولا قربانی بمباران شیمیایی آمریكا در ویتنام تصاویر:كودكان هیولا قربانی بمباران شیمیایی آمریكا در ویتنام تصاویر:كودكان هیولا قربانی بمباران شیمیایی آمریكا در ویتنام تصاویر:كودكان هیولا قربانی بمباران شیمیایی آمریكا در ویتنام تصاویر:كودكان هیولا قربانی بمباران شیمیایی آمریكا در ویتنام تصاویر:كودكان هیولا قربانی بمباران شیمیایی آمریكا در ویتنام تصاویر:كودكان هیولا قربانی بمباران شیمیایی آمریكا در ویتنام تصاویر:كودكان هیولا قربانی بمباران شیمیایی آمریكا در ویتنام تصاویر:كودكان هیولا قربانی بمباران شیمیایی آمریكا در ویتنام تصاویر:كودكان هیولا قربانی بمباران شیمیایی آمریكا در ویتنام تصاویر:كودكان هیولا قربانی بمباران شیمیایی آمریكا در ویتنام

تبلیغات