تبلیغات

تبلیغات

کسی که سر میرزا کوچک خان را برید (عکس)

مجموعه : تاریخ ایران
کسی که سر میرزا کوچک خان را برید (عکس)
افکار: رضا اسکستانی کسی که پس از بریدن سر میرزا کوچک خان ، آن را به خان تالش تحویل داد.

و این هم سر بریده میرزا کوچک جنگلی

کسی که سر میرزا کوچک خان را برید (عکس)

 
 
تهیه و تنظیم : پایگاه تکناز

تبلیغات