تبلیغات

تبلیغات

گروه خونی افراد و شخصیت های آنها( سری ۲ )

 

گروه خونی A   كسا نی كه گروه خونی A دا رند ,  د ر طول   حیا تشا ن
 
تا حد زیا دی تغییرا خلا ق و روحیه می دهند . گاهی تیز هوش  ,   مبتكر  و
 
پركا رند و گاهی تحت تاثیر ا فكا ر ونقشه ها ی  دیگرا ن  قرا ر  می گیرند  .
 
زما نی سرشا را ز شوق , شور وحرا رت به نظر می رسند وزمانی  د یگر ,
 
سرد , ا فسرده و منزوی  هستند . چنا ن كه  گویی ا صلا با  وقا یع  ا طرا ف
 
خویش  هیچ گونه  ا رتبا طی  ندا رند  .  حتی  گاهی   نسبت به آ ن   چه  د ر
 
خا نه شا ن می گذ رد نیز بی ا عتنا یی  نشا ن   می دهند . به همین   جهت  ,
 
شنا ختن  شخصیت پیچیده و غریب  آ ن ها چندا ن  سا ده نیست .
 
صاحبا ن ا ین گروه خونی  ,  معمولا ا فرا دی  كم  رو و تا ثیر پذ یرند .   د ر
 
مقابل ا فرا د نا شنا س هرگز جا نب ا حتیا ط  وملا حضه كا ری را ا ز  د ست
 
نمی دهند . خیلی د یر با ا شخا ص  دوست می شوند و زیا د  به كسی ا عتما د
 
نمی كنند .
ا ز لحاظ  روحی  بسیا رآ سیب پذ یرهستند و نمی توا نند ا نتقا د ونا مهربا نی
 
را به آ سا نی  تحمل كنند .
 
بی عدا لتی  و نا سپا سی  لطما ت  شدیدی  به آ ن ها می زند. گاهی می توا نند
 
د ر لا ك  خود  فرو بروند .  و د ر تنها یی  و خا موشی رنج  می برند و گاهی
 
می برند و گا هی حا لت  دفاعی به خود  می گیرند  و با صدا قت  عكس ا لعمل
 
نشا ن می دهند. ……. گاهی هم به راهنما یا مشا وری ا حتیاج دا رند تا آ ن ها
 
را  د را نتخا ب وا كنش  و رفتا ر صحیح یا ری  دهد .
 
 
 
ا ین گروه ((A)) ا ز د ورویی متنفرند .اهل تظاهر ,  چاپلوسی و د روغ  نیستند .
 
د ر محیط های هماهنگ  و خا لی ا ز ریا و تزویر ا حسا س آ سود گی و سعا د ت
 
می كنند , همیشه د ست به عصا هستند و با ریسك كردن میا نه ی  خوبی ندا رند و
 
چون غا لبا ا ز شكست می ترسند , هیچ وقت  بد ون مطا لعه و سرسری د ست  به
 
كا ری نمی زنند .
 
دیر تصمیم می گیرند و معمولا برای شروع هر كا ری وسوا س به خرج می دهند .
 
ا ما  وقتی  عزمشا ن  را  جزم  شود  ,  د یگر  خود شا ن  را  به  عقب نمی كشند .
 
وجدا ن  و ا حسا س   مسئولیت  آ ن ها   قا بل  تحسین  ا ست   و  برای   مشاغل
 
حسا س   شا یستگی د ا رند .
————————————————————————
گروه خونی(( ((B:
 
صا حبا ن گر وه خونی B  ا فرا د ی رك گو , با ا را ده  و  جسور هستند .
 
خیلی  صریح  و  جدی  حرف  می زنند ,  ا ما  سا ده عمل  می كنند  و ا ز
 
پر ده پوشی ,  زبا ن با زی و ا ین  د ست , آ ن د ست  كرد ن , خوششا ن
 
نمی آ ید وهمین صفا ت باعث می شود تا ا شخا ص زود رنج ,  كم ظرفیت
 
و ا حسا سا تی نتوا نند با آ ن ها كنا ر بیا یند .
 
ا ین گروه ا كثرا و اغلب ا ز حیث  د رونی  كا مل  هستند و به ند رت  تحت
 
تا ثیر د یگرا ن قرا ر می گیرند و د شوا رمی توا ن نظرشا ن را د ر  مورد
 
چیزی یا كسی تغییر  دا د  . آ ن ها  برا ی  پوشا ئد ن  حساسیت ها یشا ن   ,
 
غا لبا نقا بی  ا ز خشونت به چهره می زنند و تظاهر به سنگد لی  می كنند ,
 
لیكن  د ر ا صل  خوش خو ,  منصف  ,  سخاوتمند  و بلند نظر هستند  وا گر
 
توا نا یی  كمك به كسی را دا شته با شند , مضایغه نمی كنند . با ا ین  حا ل ,
 
گاهی خود خواه  و تك رو می شوند و ترجیح  می دهند  وقت  و  نیرو یشا ن
 
را حتی ا لمقد ور صرف  ا مور شخصی  و منا فع  خویش  كنند  .  ا ین عده
 
عده موجودا تی فعا ل و پر شورند . معمولا  نقطه ی  ضعیفی ا ز  خود شا ن
 
بروز  نمی دهند .  ولی  گاهی  گرفتا ر نگرا نی  , كم حوصلگی و عصبا نیت
 
می شوند , ا ما حتی د را ین حا لت نیزخیلی  زود خود شا ن را ا زنا راحتی و
 
د لوا پسی رها  می كنند .
 
صاحبا ن  ا ین گروه خونی  , چون سختگیر و دیر جوش هستند ,  د وستا ن
 
زیا د ی را نمی توا نند به خود جلب كنند. ولی د رزمینه ی كا رومسئولیتهای
 
 
ا جتماعی  روی  هم رفته  آ د م ها یی  جاه  طلب,  ا ما  مثبت  هستند .  كنا ر
 
آ مد ن  با آ ن ها خیلی  سخت ا ست .
 
چو ن   پیوسته   سعی    دا رند  ,   قدرت   خود  را    به   د یگرا ن    تحمیل
 
كنند و  بد شا ن   نمی آ ید  كه  د ر هر حا لت آ قا و سرور د یگرا ن با شند .
 
 
————————————————- 
گروه خونی O  :
 
ا شخا صی كه  دا را ی  گروه  خونی  O هستند  ,  ا ز لحا ظ  فطری
 
و طبیعی , آ د م ها یی خوش بین , زنده د ل   پرتحرك و تا  حد ودی
 
سر و زبا ن دا ربه حسا ب می آ یند وبه خوبی  می توا نند با فرا ز و
 
فرودها ی  زند گی  كنا ر بیا یند و به ا صطلاح  گلیم  خود را ا زآ ب
 
بیرون بكشند .
 
آ ن ها هموا ره سعی دا رند با ا وضاع پیش بروند , وبرا یشان وا قعا
 
د م غنیمت ا ست . د ر صورت لزوم ا نسا نها یی با ا را ده وصمیمی
 
هستند ,  تسلط  خوبی  برا عصا ب خو د دا رند و د ر برا برمشكلا ت
 
حتی ا گر خیا لی  بزرگ  با شد , ا ستقا مت و خونسردی كا مل نشا ن
 
می دهند .
 
اغلب د لشا ن می  خواهد  خو ب  زند گی كنند وا ز همه ی جنبه ها و
 
جها ت  زند گی   لذ ت  ببرند  ,  چندا ن  د ر بند  جمع آ وری  پول  و
 
ثروت نیستند .
 
ا زكینه جویی و ا نتقا م گرفتن تا جا یی كه ممكن با شد,  پرهیز دا رند.
 
به همین جهت , ا شخاص پا ك  طینت وخوش قلب محسوب می شوند .
 
را ه  و  رسم  كا ر  و زند گی  ر ا   خوب   می شنا سند  و  می دا نند
 
مسئولیت  یعنی  چه ,  تد بیر و  كا رآ یی  بسیا ر زیا دی  د ا رند .  و
 
چنین به نظر می رسد  كه ا صولا  مد یر خلق شده ا ند .
 
——————————————
 
گروه خونی AB  :
 
تجزیه و تحلیل شخصیت و روحیا ت كسا نی كه د ر ا ین   گروه
 
قرا ر دا رند ,  كا ر بسیا ر سختی ا ست . زیر ا  آ ن ها   معمولا
 
موجودا تی حسا س , زود رنج  و ا سیر ا حسا سا ت , عواطف,
 
رویا و غرا یز  خویش هستند .
 
به همین جهت غا لبا نا متعا د ل و بی ثبا ت  به نظر می رسند ,
 
حا ل آ ن كه وا قعا ا ین طور نیستند . ا ین عده معمولا آ را مش
 
د رونی  ند ا رند وا غلب ا و قا ت , واكنش ها یی متضا د و د ور
 
ا ز ا نتظا ر ا ز  خود  بروز  می دهند  و  د ر  میا ن آ نها  ا فرا د
 
خود دا ر و دا را ی ا را ده ی قا طع ,  خیلی  كم  یا فت  می شود.
 
بعضی ها یشا ن  به   طور  وا قعی  به  خود ا طمینا ن  ند ا رند و
 
دائم دنبا ل كسی   می گرد ند تا به وی  تكیه كنند .
 
پیوسته ا ز قابلیت ها  و ا ستعدا دها ی  خو د  ترد ید  دا رند  و ا ز
 
نوعی نگرا نی یا  كشمكش  روحی رنج می برند و گاهی هم بر ا ثر
 
همین  بحرا ن ها ی  روحی  ,  د چا ر خسا رت ها یی  می شوند  و
 
حاصل سا ل ها رنج و زحمت خو د ر ا ا ز د ست می دهند .
 
به طور كلی , د روجود ا ین گروه ا زا فرا د , د و شخصیت متفا وت
 
نهفته ا ست . گا هی بسیا ر پر شور و  حرا رت هستند و  زما نی  به
 
 
محض  برخو رد با ما نع  یا مشكلی  كوچكی  بر خود شا ن  ر ا كا ملا
 
می با زند و به د نیا ی  تنها یی  و   ا نزوا   پنا ه می برند .
 
ا ین ا فرا د ,  روحی ا نعطا ف پذ یر , هوشی  سرشا ر و ذ وقی  قا بل
 
ملا حظه دا رند .  لیكن به زحمت  می توا نند خود را با  محیط  تطبیق
 
دهند و به ا صطلا ح  همرنگ جماعت شوند .
 
با ا ین ا وصا ف  د ر میدا ن د وستی  آ د م ها ی بسیا ر موفقی هستند و
 
خوب می دا نند دوستا نشا ن را  چگونه  تحت تا ثیر  كما لا ت ظا هری و
 
با طنی  خویش  قرا ر دهند .
 
گشا ده د ستی  وعلو همت  ا ین  گروه حد  و حصری  ندا رد . معمولا ا ز
 
بذ ل و بخشش لذ ت می برند و هیچ گاه هم پشیما ن نمی شوند .  به  طور
 
ذا تی آ د م ها یی مهربا ن و ا نسان د وست هستند .

تبلیغات