عشق مادربزرگ به نوه اش !+ عکسمدل های ساعت مچی دخترانه بنفش رنگ سالکاریکاتورهای جالب انصراف از یارانه18 قانون طلایی دالای لاما برای زندگی بهتر بدست آوردن درآمد 6500 یورویی با فقط غذا خوردن !+ عکس آثار هنری روی درهای فاضلاب در ژاپن !+ عکسزنان محافظ و بادی گارد ریاست جمهوری فسلطین! + تصاویربا انصراف از دریافت یارانه از بیمه رایگان بهره مند شویدفواید و خواص شیر مادرساخت جدید و متفاوت کریر برای حمل نوزاد و کودک + تصاویرچگونه در دوران نامزدی همسرمان را بشناسیملذت دیدن این تصاویر جذاب را از دست ندهید نمونه هایی از تزئین دسته گل برای روز مادر نامه ی اصغر فرهادی برای بخشش هنرپیشه اش زندگی عجیب و باورنکردنی این مرد با سه پا!! (عکس)کسانی که دوباره در تعطیلات نوروز چاق شده اند بخوانند ماجرای خواندنی دختر فراری که یک شب پیش یک طلبه ماند!پیشکسوت سینما (پدر سالار) 84 ساله شد + عکستاریخچه ی پیدایش کاریکاتور + (تصاویر)اس ام اس ویژه روز مادر (ولادت حضرت فاطمه )راهنمای انتخاب عینک آفتابی برای خانوم ها عکس های مدل جدید عینک آفتابی زنانه (4)مخفی شدن شجاعانه یک بچه میمون را تا حالا دیده اید ؟عکس 3 همسایه ایران در رتبه بالاترین هزینه های نظامی در جهانتولید خودرویی سه چرخ با سوختی متفاوت + تصاویرجنگی عجیب با درختانی شکم دار! + تصاویرماهیگیری در یکی از میدان های تهران !! عکس
چهارشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۳    ساعت: ۱۸:۳۵
تبلیغات
www.tapcd2012.ir      www.tapcd2012.ir
جستجوی مطالب
 

گروه خونی افراد و شخصیت های آنها( سری ۲ )

 
گروه خونی A   كسا نی كه گروه خونی A دا رند ,  د ر طول   حیا تشا ن
 
تا حد زیا دی تغییرا خلا ق و روحیه می دهند . گاهی تیز هوش  ,   مبتكر  و
 
پركا رند و گاهی تحت تاثیر ا فكا ر ونقشه ها ی  دیگرا ن  قرا ر  می گیرند  .
 
زما نی سرشا را ز شوق , شور وحرا رت به نظر می رسند وزمانی  د یگر ,
 
سرد , ا فسرده و منزوی  هستند . چنا ن كه  گویی ا صلا با  وقا یع  ا طرا ف
 
خویش  هیچ گونه  ا رتبا طی  ندا رند  .  حتی  گاهی   نسبت به آ ن   چه  د ر
 
خا نه شا ن می گذ رد نیز بی ا عتنا یی  نشا ن   می دهند . به همین   جهت  ,
 
شنا ختن  شخصیت پیچیده و غریب  آ ن ها چندا ن  سا ده نیست .
 
صاحبا ن ا ین گروه خونی  ,  معمولا ا فرا دی  كم  رو و تا ثیر پذ یرند .   د ر
 
مقابل ا فرا د نا شنا س هرگز جا نب ا حتیا ط  وملا حضه كا ری را ا ز  د ست
 
نمی دهند . خیلی د یر با ا شخا ص  دوست می شوند و زیا د  به كسی ا عتما د
 
نمی كنند .
ا ز لحاظ  روحی  بسیا رآ سیب پذ یرهستند و نمی توا نند ا نتقا د ونا مهربا نی
 
را به آ سا نی  تحمل كنند .
 
بی عدا لتی  و نا سپا سی  لطما ت  شدیدی  به آ ن ها می زند. گاهی می توا نند
 
د ر لا ك  خود  فرو بروند .  و د ر تنها یی  و خا موشی رنج  می برند و گاهی
 
می برند و گا هی حا لت  دفاعی به خود  می گیرند  و با صدا قت  عكس ا لعمل
 
نشا ن می دهند. ....... گاهی هم به راهنما یا مشا وری ا حتیاج دا رند تا آ ن ها
 
را  د را نتخا ب وا كنش  و رفتا ر صحیح یا ری  دهد .
 
 
 
ا ین گروه ((A)) ا ز د ورویی متنفرند .اهل تظاهر ,  چاپلوسی و د روغ  نیستند .
 
د ر محیط های هماهنگ  و خا لی ا ز ریا و تزویر ا حسا س آ سود گی و سعا د ت
 
می كنند , همیشه د ست به عصا هستند و با ریسك كردن میا نه ی  خوبی ندا رند و
 
چون غا لبا ا ز شكست می ترسند , هیچ وقت  بد ون مطا لعه و سرسری د ست  به
 
كا ری نمی زنند .
 
دیر تصمیم می گیرند و معمولا برای شروع هر كا ری وسوا س به خرج می دهند .
 
ا ما  وقتی  عزمشا ن  را  جزم  شود  ,  د یگر  خود شا ن  را  به  عقب نمی كشند .
 
وجدا ن  و ا حسا س   مسئولیت  آ ن ها   قا بل  تحسین  ا ست   و  برای   مشاغل
 
حسا س   شا یستگی د ا رند .
------------------------------------------------------------------------
گروه خونی(( ((B:
 
صا حبا ن گر وه خونی B  ا فرا د ی رك گو , با ا را ده  و  جسور هستند .
 
خیلی  صریح  و  جدی  حرف  می زنند ,  ا ما  سا ده عمل  می كنند  و ا ز
 
پر ده پوشی ,  زبا ن با زی و ا ین  د ست , آ ن د ست  كرد ن , خوششا ن
 
نمی آ ید وهمین صفا ت باعث می شود تا ا شخا ص زود رنج ,  كم ظرفیت
 
و ا حسا سا تی نتوا نند با آ ن ها كنا ر بیا یند .
 
ا ین گروه ا كثرا و اغلب ا ز حیث  د رونی  كا مل  هستند و به ند رت  تحت
 
تا ثیر د یگرا ن قرا ر می گیرند و د شوا رمی توا ن نظرشا ن را د ر  مورد
 
چیزی یا كسی تغییر  دا د  . آ ن ها  برا ی  پوشا ئد ن  حساسیت ها یشا ن   ,
 
غا لبا نقا بی  ا ز خشونت به چهره می زنند و تظاهر به سنگد لی  می كنند ,
 
لیكن  د ر ا صل  خوش خو ,  منصف  ,  سخاوتمند  و بلند نظر هستند  وا گر
 
توا نا یی  كمك به كسی را دا شته با شند , مضایغه نمی كنند . با ا ین  حا ل ,
 
گاهی خود خواه  و تك رو می شوند و ترجیح  می دهند  وقت  و  نیرو یشا ن
 
را حتی ا لمقد ور صرف  ا مور شخصی  و منا فع  خویش  كنند  .  ا ین عده
 
عده موجودا تی فعا ل و پر شورند . معمولا  نقطه ی  ضعیفی ا ز  خود شا ن
 
بروز  نمی دهند .  ولی  گاهی  گرفتا ر نگرا نی  , كم حوصلگی و عصبا نیت
 
می شوند , ا ما حتی د را ین حا لت نیزخیلی  زود خود شا ن را ا زنا راحتی و
 
د لوا پسی رها  می كنند .
 
صاحبا ن  ا ین گروه خونی  , چون سختگیر و دیر جوش هستند ,  د وستا ن
 
زیا د ی را نمی توا نند به خود جلب كنند. ولی د رزمینه ی كا رومسئولیتهای
 
 
ا جتماعی  روی  هم رفته  آ د م ها یی  جاه  طلب,  ا ما  مثبت  هستند .  كنا ر
 
آ مد ن  با آ ن ها خیلی  سخت ا ست .
 
چو ن   پیوسته   سعی    دا رند  ,   قدرت   خود  را    به   د یگرا ن    تحمیل
 
كنند و  بد شا ن   نمی آ ید  كه  د ر هر حا لت آ قا و سرور د یگرا ن با شند .
 
 
------------------------------------------------- 
گروه خونی O  :
 
ا شخا صی كه  دا را ی  گروه  خونی  O هستند  ,  ا ز لحا ظ  فطری
 
و طبیعی , آ د م ها یی خوش بین , زنده د ل   پرتحرك و تا  حد ودی
 
سر و زبا ن دا ربه حسا ب می آ یند وبه خوبی  می توا نند با فرا ز و
 
فرودها ی  زند گی  كنا ر بیا یند و به ا صطلاح  گلیم  خود را ا زآ ب
 
بیرون بكشند .
 
آ ن ها هموا ره سعی دا رند با ا وضاع پیش بروند , وبرا یشان وا قعا
 
د م غنیمت ا ست . د ر صورت لزوم ا نسا نها یی با ا را ده وصمیمی
 
هستند ,  تسلط  خوبی  برا عصا ب خو د دا رند و د ر برا برمشكلا ت
 
حتی ا گر خیا لی  بزرگ  با شد , ا ستقا مت و خونسردی كا مل نشا ن
 
می دهند .
 
اغلب د لشا ن می  خواهد  خو ب  زند گی كنند وا ز همه ی جنبه ها و
 
جها ت  زند گی   لذ ت  ببرند  ,  چندا ن  د ر بند  جمع آ وری  پول  و
 
ثروت نیستند .
 
ا زكینه جویی و ا نتقا م گرفتن تا جا یی كه ممكن با شد,  پرهیز دا رند.
 
به همین جهت , ا شخاص پا ك  طینت وخوش قلب محسوب می شوند .
 
را ه  و  رسم  كا ر  و زند گی  ر ا   خوب   می شنا سند  و  می دا نند
 
مسئولیت  یعنی  چه ,  تد بیر و  كا رآ یی  بسیا ر زیا دی  د ا رند .  و
 
چنین به نظر می رسد  كه ا صولا  مد یر خلق شده ا ند .
 
------------------------------------------
 
گروه خونی AB  :
 
تجزیه و تحلیل شخصیت و روحیا ت كسا نی كه د ر ا ین   گروه
 
قرا ر دا رند ,  كا ر بسیا ر سختی ا ست . زیر ا  آ ن ها   معمولا
 
موجودا تی حسا س , زود رنج  و ا سیر ا حسا سا ت , عواطف,
 
رویا و غرا یز  خویش هستند .
 
به همین جهت غا لبا نا متعا د ل و بی ثبا ت  به نظر می رسند ,
 
حا ل آ ن كه وا قعا ا ین طور نیستند . ا ین عده معمولا آ را مش
 
د رونی  ند ا رند وا غلب ا و قا ت , واكنش ها یی متضا د و د ور
 
ا ز ا نتظا ر ا ز  خود  بروز  می دهند  و  د ر  میا ن آ نها  ا فرا د
 
خود دا ر و دا را ی ا را ده ی قا طع ,  خیلی  كم  یا فت  می شود.
 
بعضی ها یشا ن  به   طور  وا قعی  به  خود ا طمینا ن  ند ا رند و
 
دائم دنبا ل كسی   می گرد ند تا به وی  تكیه كنند .
 
پیوسته ا ز قابلیت ها  و ا ستعدا دها ی  خو د  ترد ید  دا رند  و ا ز
 
نوعی نگرا نی یا  كشمكش  روحی رنج می برند و گاهی هم بر ا ثر
 
همین  بحرا ن ها ی  روحی  ,  د چا ر خسا رت ها یی  می شوند  و
 
حاصل سا ل ها رنج و زحمت خو د ر ا ا ز د ست می دهند .
 
به طور كلی , د روجود ا ین گروه ا زا فرا د , د و شخصیت متفا وت
 
نهفته ا ست . گا هی بسیا ر پر شور و  حرا رت هستند و  زما نی  به
 
 
محض  برخو رد با ما نع  یا مشكلی  كوچكی  بر خود شا ن  ر ا كا ملا
 
می با زند و به د نیا ی  تنها یی  و   ا نزوا   پنا ه می برند .
 
ا ین ا فرا د ,  روحی ا نعطا ف پذ یر , هوشی  سرشا ر و ذ وقی  قا بل
 
ملا حظه دا رند .  لیكن به زحمت  می توا نند خود را با  محیط  تطبیق
 
دهند و به ا صطلا ح  همرنگ جماعت شوند .
 
با ا ین ا وصا ف  د ر میدا ن د وستی  آ د م ها ی بسیا ر موفقی هستند و
 
خوب می دا نند دوستا نشا ن را  چگونه  تحت تا ثیر  كما لا ت ظا هری و
 
با طنی  خویش  قرا ر دهند .
 
گشا ده د ستی  وعلو همت  ا ین  گروه حد  و حصری  ندا رد . معمولا ا ز
 
بذ ل و بخشش لذ ت می برند و هیچ گاه هم پشیما ن نمی شوند .  به  طور
 
ذا تی آ د م ها یی مهربا ن و ا نسان د وست هستند .
تعداد بازدید ۵۷۶۴ بار

ارسال به کلوب ارسال به فبس بوک ارسال به گوگل ارسال به فرند فید ارسال به فرند فید

ارسال این مطلب به ایمیل دوستان :

 

مجله خبری
با انصراف از دریافت یارانه از بیمه رایگان بهره مند شوید 3 همسایه ایران در رتبه بالاترین هزینه های نظامی در جهان بز گلپایگانی که 6 قلو زایمان کرد !+ عکس زنی که با کفش پاشنه بلند مردی را به قتل رساند !+ عکس گروگان گیری عجیب با ساتور در وسط خیابان (+ تصاویر) محرم جدیدترین سلاح ارتش جمهوری اسلامی ایران آزادی زن پرتاب کننده کفش به سمت هیلاری کلینتون (+عکس) آخرین قیمت سکه‌، طلا و ارز در بازار (+جدول) اقدام وحشیانه سعودی ها با این زن مسیحی (+عکس) اتهام به قتل کودک ۹ ماهه پاکستانی ! (+عکس) حراج نخستین ناو هواپیمابر هند (+عکس) افرادی که موفق به ثبت نام یارانه نشدن چیکار کنند ؟ دختر 15ساله عربستانی قهرمان جهاد نکاح شد!+ عکس در نظرسنجی های خلیج فارس یا خلیج ع رب ی شرکت نکنید پرسود ترین بازار در سال 2014 چیست ؟ زمان نام نویسی و درخواست یارانه جدید براساس کد ملی اولین شهردار زن محجبه تاریخ ترکیه برگزیده شد (+عکس) آغاز ساخت بلند ترین برج جهان در عربستان (+عکس) سرنخ جدید از پرواز مرموز مالزی دختر بچه یک چشم متولد شد (عکس)