سایت تور مسافرتی
register
لاغري
بنر ازدواج
بنر ماساژ
بنر همسرداری
مشاوره تلفنی
بنر آشپزي
لاغری,کاهش وزن,چربی سوز,اسلیمینگ

گروه خونی افراد و شخصیت های آنها( سری ۲ )

تعداد بازدید : 1344


گروه خونیAكسا نی كه گروه خونی A دا رند , د ر طول حیا تشا ن


تا حد زیا دی تغییرا خلا ق و روحیه می دهند . گاهی تیز هوش , مبتكر و


پركا رند و گاهی تحت تاثیر ا فكا ر ونقشه ها ی دیگرا ن قرا ر می گیرند .


زما نی سرشا را ز شوق , شور وحرا رت به نظر می رسند وزمانی د یگر ,


سرد , ا فسرده و منزوی هستند . چنا ن كه گویی ا صلا با وقا یع ا طرا ف


خویش هیچ گونه ا رتبا طی ندا رند . حتی گاهی نسبت به آ ن چه د ر


خا نه شا ن می گذ رد نیز بی ا عتنا یی نشا ن می دهند . به همین جهت ,


شنا ختن شخصیت پیچیده و غریب آ ن ها چندا ن سا ده نیست .


صاحبا ن ا ین گروه خونی , معمولا ا فرا دی كم رو و تا ثیر پذ یرند . د ر


مقابل ا فرا د نا شنا س هرگز جا نب ا حتیا ط وملا حضه كا ری را ا ز د ست


نمی دهند . خیلی د یر با ا شخا ص دوست می شوند و زیا د به كسی ا عتما د


نمی كنند .


ا ز لحاظ روحی بسیا رآ سیب پذ یرهستند و نمی توا نند ا نتقا د ونا مهربا نی


را به آ سا نی تحمل كنند .


بی عدا لتی و نا سپا سی لطما ت شدیدی به آ ن ها می زند. گاهی می توا نند


د ر لا ك خود فرو بروند . و د ر تنها یی و خا موشی رنج می برند و گاهی


می برند و گا هی حا لت دفاعی به خود می گیرند و با صدا قت عكس ا لعمل


نشا ن می دهند. ……. گاهی هم به راهنما یا مشا وری ا حتیاج دا رند تا آ ن ها


را د را نتخا ب وا كنش و رفتا ر صحیح یا ری دهد .
ا ین گروه ((A)) ا ز د ورویی متنفرند .اهل تظاهر , چاپلوسی و د روغ نیستند .


د ر محیط های هماهنگ و خا لی ا ز ریا و تزویر ا حسا س آ سود گی و سعا د ت


می كنند , همیشه د ست به عصا هستند و با ریسك كردن میا نه ی خوبی ندا رند و


چون غا لبا ا ز شكست می ترسند , هیچ وقت بد ون مطا لعه و سرسری د ست به


كا ری نمی زنند .


دیر تصمیم می گیرند و معمولا برای شروع هر كا ری وسوا س به خرج می دهند .


ا ما وقتی عزمشا ن را جزم شود , د یگر خود شا ن را به عقب نمی كشند .


وجدا ن و ا حسا س مسئولیت آ ن ها قا بل تحسین ا ست و برای مشاغل


حسا س شا یستگی د ا رند .

————————————————————————

گروه خونی(( ((B:


صا حبا ن گر وه خونی B ا فرا د ی رك گو , با ا را ده و جسور هستند .


خیلی صریح و جدی حرف می زنند , ا ما سا ده عمل می كنند و ا ز


پر ده پوشی , زبا ن با زی و ا ین د ست , آ ن د ست كرد ن , خوششا ن


نمی آ ید وهمین صفا ت باعث می شود تا ا شخا ص زود رنج , كم ظرفیت


و ا حسا سا تی نتوا نند با آ ن ها كنا ر بیا یند .


ا ین گروه ا كثرا و اغلب ا ز حیث د رونی كا مل هستند و به ند رت تحت


تا ثیر د یگرا ن قرا ر می گیرند و د شوا رمی توا ن نظرشا ن را د ر مورد


چیزی یا كسی تغییر دا د . آ ن ها برا ی پوشا ئد ن حساسیت ها یشا ن ,


غا لبا نقا بی ا ز خشونت به چهره می زنند و تظاهر به سنگد لی می كنند ,


لیكن د ر ا صل خوش خو , منصف , سخاوتمند و بلند نظر هستند وا گر


توا نا یی كمك به كسی را دا شته با شند , مضایغه نمی كنند . با ا ین حا ل ,


گاهی خود خواه و تك رو می شوند و ترجیح می دهند وقت و نیرو یشا ن


را حتی ا لمقد ور صرف ا مور شخصی و منا فع خویش كنند . ا ین عده


عده موجودا تی فعا ل و پر شورند . معمولا نقطه ی ضعیفی ا ز خود شا ن


بروز نمی دهند . ولی گاهی گرفتا ر نگرا نی , كم حوصلگی و عصبا نیت


می شوند , ا ما حتی د را ین حا لت نیزخیلی زود خود شا ن را ا زنا راحتی و


د لوا پسی رها می كنند .


صاحبا ن ا ین گروه خونی , چون سختگیر و دیر جوش هستند , د وستا ن


زیا د ی را نمی توا نند به خود جلب كنند. ولی د رزمینه ی كا رومسئولیتهایا جتماعی روی هم رفته آ د م ها یی جاه طلب, ا ما مثبت هستند . كنا ر


آ مد ن با آ ن ها خیلی سخت ا ست .


چو ن پیوسته سعی دا رند , قدرت خود را به د یگرا ن تحمیل


كنند و بد شا ن نمی آ ید كه د ر هر حا لت آ قا و سرور د یگرا ن با شند .————————————————-

گروه خونی O :


ا شخا صی كه دا را ی گروه خونی O هستند , ا ز لحا ظ فطری


و طبیعی , آ د م ها یی خوش بین , زنده د ل پرتحرك و تا حد ودی


سر و زبا ن دا ربه حسا ب می آ یند وبه خوبی می توا نند با فرا ز و


فرودها ی زند گی كنا ر بیا یند و به ا صطلاح گلیم خود را ا زآ ب


بیرون بكشند .


آ ن ها هموا ره سعی دا رند با ا وضاع پیش بروند , وبرا یشان وا قعا


د م غنیمت ا ست . د ر صورت لزوم ا نسا نها یی با ا را ده وصمیمی


هستند , تسلط خوبی برا عصا ب خو د دا رند و د ر برا برمشكلا ت


حتی ا گر خیا لی بزرگ با شد , ا ستقا مت و خونسردی كا مل نشا ن


می دهند .


اغلب د لشا ن می خواهد خو ب زند گی كنند وا ز همه ی جنبه ها و


جها ت زند گی لذ ت ببرند , چندا ن د ر بند جمع آ وری پول و


ثروت نیستند .


ا زكینه جویی و ا نتقا م گرفتن تا جا یی كه ممكن با شد, پرهیز دا رند.


به همین جهت , ا شخاص پا ك طینت وخوش قلب محسوب می شوند .


را ه و رسم كا ر و زند گی ر ا خوب می شنا سند و می دا نند


مسئولیت یعنی چه , تد بیر و كا رآ یی بسیا ر زیا دی د ا رند . و


چنین به نظر می رسد كه ا صولا مد یر خلق شده ا ند .


——————————————


گروه خونی AB :


تجزیه و تحلیل شخصیت و روحیا ت كسا نی كه د ر ا ین گروه


قرا ر دا رند , كا ر بسیا ر سختی ا ست . زیر ا آ ن ها معمولا


موجودا تی حسا س , زود رنج و ا سیر ا حسا سا ت , عواطف,


رویا و غرا یز خویش هستند .


به همین جهت غا لبا نا متعا د ل و بی ثبا ت به نظر می رسند ,


حا ل آ ن كه وا قعا ا ین طور نیستند . ا ین عده معمولا آ را مش


د رونی ند ا رند وا غلب ا و قا ت , واكنش ها یی متضا د و د ور


ا ز ا نتظا ر ا ز خود بروز می دهند و د ر میا ن آ نها ا فرا د


خود دا ر و دا را ی ا را ده ی قا طع , خیلی كم یا فت می شود.


بعضی ها یشا ن به طور وا قعی به خود ا طمینا ن ند ا رند و


دائم دنبا ل كسی می گرد ند تا به وی تكیه كنند .


پیوسته ا ز قابلیت ها و ا ستعدا دها ی خو د ترد ید دا رند و ا ز


نوعی نگرا نی یا كشمكش روحی رنج می برند و گاهی هم بر ا ثر


همین بحرا ن ها ی روحی , د چا ر خسا رت ها یی می شوند و


حاصل سا ل ها رنج و زحمت خو د ر ا ا ز د ست می دهند .


به طور كلی , د روجود ا ین گروه ا زا فرا د , د و شخصیت متفا وت


نهفته ا ست . گا هی بسیا ر پر شور و حرا رت هستند و زما نی بهمحض برخو رد با ما نع یا مشكلی كوچكی بر خود شا ن ر ا كا ملا


می با زند و به د نیا ی تنها یی و ا نزوا پنا ه می برند .


ا ین ا فرا د , روحی ا نعطا ف پذ یر , هوشی سرشا ر و ذ وقی قا بل


ملا حظه دا رند . لیكن به زحمت می توا نند خود را با محیط تطبیق


دهند و به ا صطلا ح همرنگ جماعت شوند .


با ا ین ا وصا ف د ر میدا ن د وستی آ د م ها ی بسیا ر موفقی هستند و


خوب می دا نند دوستا نشا ن را چگونه تحت تا ثیر كما لا ت ظا هری و


با طنی خویش قرا ر دهند .


گشا ده د ستی وعلو همت ا ین گروه حد و حصری ندا رد . معمولا ا ز


بذ ل و بخشش لذ ت می برند و هیچ گاه هم پشیما ن نمی شوند . به طور


ذا تی آ د م ها یی مهربا ن و ا نسان د وست هستند .

ناگفته های روابط زناشویی
مشاوره تلفنی
بنر آشپزی
تور مسافرتی
آموزش های موفقیت
لاغری,کاهش وزن,چربی سوز,اسلیمینگ
ناگفته های روابط زناشویی
پربیننده های تکناز
پربیننده ترین ماه
ترسناک
بافتني
آموزش آرايشگري
طنز ریوندی
ویژه بانوان