تبلیغات

تبلیغات

داستان حسودی مردی به همسرش

داستان  حسودی مردی به همسرش

A man was SICK and TIRED of going to work every day while his wife stayed home.

مردی ناخوش و خسته شده بود از اینکه باید هر روز به سر کار برود درحالیکه همسرش در خانه به سر میبرد   

And further jealous of her, as she received lot of Women’s Day wishes and compliments

و بعلاوه به او حسودیش شد، چرا که همسرش بسیاری تعاریف و آرزو و تبریک در روز زن دریافت کرده بود 
 

He wanted her to see what he went through so he prayed:

دلش خواست که همسرش بفهمد که او چه کارهایی انجام میدهد

:پس آرزو کرد 

داستان حسودی مردی به همسرش

 

"Dear Lord: I go to work every day and put in 8 hours while my wife merely stays at home. I want her to know what I go through. So, please allow her body to switch with mine for a day.Amen!"

خدای عزیزم، من هر روز، روزی 8 ساعت سر کار میروم درحالیکه همسرم فقط در خانه میماند. میخواهم او بداند که من چه سختی را تحمل میکنم. پس تقاضا دارم که اجازه دهی بدن من و او با هم جابجا شود، تنها برای یک روز. آمین

Poof!!!

God, in his infinite wisdom, granted the man’s wish.

خداوند با حکمت بیکرانش آرزوی مرد را برآورده کرد

 .

.

.

.

.

The next morning, sure enough, the man awoke as a woman.

فردا صبح مرد به عنوان یک زن، از خواب بیدار شد

He arose,

از جایش برخاست

داستان حسودی مردی به همسرش

 

 

cooked breakfast for his mate, Awakened the kids,

برای همسرش صبحانه حاضر کرد، بچه ها را بیدار کرد

داستان حسودی مردی به همسرش

 

 

Set out their school clothes, Fed them breakfast,

لباس های مدرسه بچه ها را مرتب کرد، به آنها صبحانه داد

داستان حسودی مردی به همسرش

 

 

Packed their lunches, Drove them to school, Came home and picked up the dry cleaning,

ناهارشان را بسته بندی کرد، آنها را به مدرسه برد

به خانه برگشت و لباسها را برای بردن به خشکشویی برداشت 

داستان حسودی مردی به همسرش

 

 

Took it to the cleaners And stopped at the bank to make a deposit,

آنها را به خشکشویی داد و به بانک رفت تا حساب پس انداز باز کند 
 

Went grocery shopping, Then drove home to put away the groceries,

به خواروبار فروشی رفت

سپس خریدهایش را به خانه برد 

Paid the bills and balanced the check book…

قبضها و صورتحسابها را پرداخت کرد و مانده حسابها را در دفتر خرج بررسی کرد  

داستان حسودی مردی به همسرش

 

 

He cleaned the cat’s litter box and bathed the dog.

جای خاک گربه را تمیز کرد و سگ را حمام کرد

Then, it was already 1.00pm

ساعت دقیقا 1 شد 

داستان حسودی مردی به همسرش

 

 

And he hurried to make the beds…

و با عجله تختها را مرتب کرد
 

…do the laundry…

لباس ها را شست

داستان حسودی مردی به همسرش

 

 

vacuum, Dust, And sweep and mop the kitchen floor…

جاروبرقی کشید، گردگیری کرد و کف آشپزخانه را جارو و طی کشید 


 

…Ran to the school to pick up the kids and got into an argument with them on the way home.

به سرعت رفت به مدرسه تا بچه ها را بردارد و در راه خانه با هم بحث کردند

Set out milk and cookies and…

شیر و کیک برایشان ریخت

داستان حسودی مردی به همسرش

 

 

…got the kids organized to do their homework.

و بچه ها را سازماندهی کرد تا تکالیفشان را انجام دهند

 Then,

داستان حسودی مردی به همسرش

 

 

set up the ironing board and watched TV while he did the ironing.

سپس میز اتو را برداشت و در حین تماشای تلویزیون لباس ها را اتو زد

 At 4:30pm

ساعت 4:30 بعدازظهر,

داستان حسودی مردی به همسرش

 

 

he began peeling potatoes and washing vegetables for salad…

سیب زمینیها را پوست کند و سبزی ها را برای درست کردن سالاد شست

داستان حسودی مردی به همسرش

 

 

…rolled meatballs and snapped fresh beans for supper.

گوشت قل قلی درست کرد و لوبیاهای تازه را برای شام آماده کرد

   After supper

بعد از شام

داستان حسودی مردی به همسرش

 

 

He cleaned the kitchen, Ran the dishwasher..

آشپزخانه را تمیز کرد و ماشین ظرفشویی را روشن کرد  .

داستان حسودی مردی به همسرش

 

 

…Folded laundry, Bathed the kids, And put them to bed.

لباسها را تا کرد، بچه ها را حمام کرد و آنها را خواباند

 At 9.00pm,

ساعت 9 شب

داستان حسودی مردی به همسرش

 

 

He was exhausted and, though his daily chores weren’t finished, he went to bed where he was expected to make love,

او بسیار خسته بود و با اینکه هنوز همه کارهای روزانه اش تمام نشده بود به تختخواب رفت تا عشق بازی کند
 

The next morning,

صبح روز بعد

he awoke and immediately knelt by the bed and said:

:او بیدار شد و سریع کنار تختش زانو زد و گفت

داستان حسودی مردی به همسرش

"Lord, I don’t know what I was thinking. I was so wrong to envy my wife’s being able to stay home all day. Please, Oh! Oh! Please, let us trade back. Amen!"

خدایا! من نمیدانستم که به چه چیزی داشتم می اندیشیدم. من خیلی اشتباه کردم که به خانه ماندن همسرم حسودی می کردم. خواهش میکنم، آه، آه، لطفا بیا قرارمان را برگردانیم. آمین

 

 

The Lord, in his infinite wisdom, replied:

:خداوند با حکمت بیکرانش پاسخ داد

"My son, I feel you have learned your lesson and I will be happy to change things back to the way they were. You’ll just have to wait NINE MONTHS, though. You got pregnant last night."

پسرم میدانم که اکنون درس خودرا آموختی و من خوشحال خواهم شد که همه چیز را به روال گذشته اش بازگردانم. اما تو باید 9 ماه صبر کنی چرا که دیشب باردار شدی

 

تهیه و تنظیم : پایگاه تکناز

تبلیغات