تبلیغات

تبلیغات

کارگاه تولید ماهی دودی در مازندران (تصویری)

مجموعه : گالری عکس روز
کارگاه تولید ماهی دودی در مازندران (تصویری)

ماهی دودی یک محصول سنتی در برخی کشورها است که با استفاده از شور کردن ماهی  به روش مخلوط و سپس دود سرد تهیه می‌شود.

به گزارش بانکی دات آی آر ماهی دودی معمولاً در کیسه‌های پلاستیکی در خارج از یخچال نگهداری می‌شود و به صورت خام یا نیم پخته مصرف می‌شود.

‫دود دادن ماهی ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻬﺖ‬ ‫اﻓﺰاﯾﺶ زﻣﺎن و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری، ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دادن ﻃﻌﻢ ﻣﻄﻠﻮبﺗﺮ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺎﻫﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ.‬

کارگاه تولید ماهی دودی در مازندران (تصویری)

کارگاه تولید ماهی دودی در مازندران (تصویری)

کارگاه تولید ماهی دودی در مازندران (تصویری)

کارگاه تولید ماهی دودی در مازندران (تصویری)

کارگاه تولید ماهی دودی در مازندران (تصویری)

کارگاه تولید ماهی دودی در مازندران (تصویری)

کارگاه تولید ماهی دودی در مازندران (تصویری)

کارگاه تولید ماهی دودی در مازندران (تصویری)

کارگاه تولید ماهی دودی در مازندران (تصویری)

کارگاه تولید ماهی دودی در مازندران (تصویری)

کارگاه تولید ماهی دودی در مازندران (تصویری)

کارگاه تولید ماهی دودی در مازندران (تصویری)

 

تهیه و تنظیم : پایگاه تکناز

تبلیغات