تبلیغات

تبلیغات

اس ام اس و پیامک سال جهاد اقتصادی ۱۳۹۰

اس ام اس و پیامک سال جهاد اقتصادی ۱۳۹۰

رزمنده و در صف جهادیم امسال / نابودگر ظلم و فسادیم امسال

از امر امام مسلمین خامنه ای / مامور جهاد اقتصادیم امسال …

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

امید که حق سرور و شادی بدهد / شوری چو نسیم بامدادی بدهد

امید که حضرتش در این سال جدید / توفیق جهاد اقتصادی بدهد

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

با یاد خدا آمده است سال نود / باید که جهاد اقتصادی بشود

با وحدت مسلمین و یاری خدا / آمریکا و صهیونیسم از بین برود

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

بهر پیروزی ایران عدل و دادی می کنم

از همه فرمایش رهبر منادی می کنم

امر کردی رهبرا بر روی چشمان ترم

چشم آقا من جهاد  اقتصادی می کنم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

بهر پیروزی ایران عدل و دادی می کنم

از همه فرمایش رهبر منادی می کنم

امر کردی رهبرا بر روی چشمان ترم

چشم آقا من جهاد  اقتصادی می کنم

 

بهر پیروزی ایران عدل و دادی می کنم

از همه فرمایش رهبر منادی می کنم

امر کردی رهبرا بر روی چشمان ترم

چشم آقا من جهاد  اقتصادی می کنم

بهر پیروزی ایران عدل و دادی می کنم

از همه فرمایش رهبر منادی می کنم

امر کردی رهبرا بر روی چشمان ترم

چشم آقا من جهاد  اقتصادی می کنم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

کوری چشم دشمنان  و بیگانگان / چَشم آقا، ما جهاد اقتصادی می کنیم

خار در چشم دشمن و ایادی می کنیم / زیر سایه ی ولی، احساس شادی می کنیم

 

تهیه و تنظیم : پایگاه تکناز

تبلیغات