تبلیغات

تبلیغات

احکام خمس

مجموعه : دینی
احکام خمس

احکام خمس 

سئوال1.برای چند چیز خمس واجب است؟

جواب _ در هفت چیز خمس واجب است: اول _ منفعت کسب، دوم _ معدن، سوم _ گنج، چهارم _ مال حلال مخلوط با حرام، پنجم _ جواهری که به وسیله غواصی یعنی فرو رفتن در دریا به دست می آید، ششم _ غنیمت جنگ، هفتم _ زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد.


1_ منفعت کسب


س 2. هر گاه انسان از تجارت، یا منفعت و یا کسبهای دیگر، مالی به دست آورد چه وظیفه ای دارد؟


ج _ هر گاه انسان از تجارت یا صنعت و یا کسبهای دیگر، مالی به دست آورد، اگر چه مثلاً نماز یا روزه میتی را بجا آورد و از اجرت آن مالی تهیه کند، چنانچه از مخارج سال خود او و عیالاتش زیاد بیاید، خمس یعنی یک پنجم آن را بدهد.


س 3. اگر غیر از کسب، مالی به دست آورد، مثلاً چیزی به او بخشیدند و از مخارج سال اش زیاد بیاید، آیا باید خمس آن را بپردازد؟


ج _ بنابر اقوی خمس آن را بدهد.


س 4. آیا مهریه زن، خمس دارد؟


ج _ مهری که زن می گیرد، خمس ندارد.


س 5.
آیا ارثی که به انسان می رسد، خمس دارد؟


ج _ خمس ندارد.


س 6. در چه صورت خمس ارث را نیز باید پرداخت؟


ج _ اگر مثلاً با کسی خویشاوندی دوری داشته باشد و نداند چنین خویشی دارد، بنابر احتیاط واجب، خمس ارثی را که از او می برد، بدهد.


س 7. اگر مالی به سبب ارث به انسان برسد و بداند کسی که این مال از او به ارث رسیده خمس آن را نداده، چه تکلیفی دارد؟


ج _ باید خمس آن را بدهد و نیز اگر در خود آن مال، خمس نباشد، ولی انسان بدان کسی که مال از او به ارث رسیده، خمس بدهکار بوده، باید خمس را از مال او بدهد.


س 8. اگر به سبب قناعت کردن، چیزی از مخارج سال زیاد بیاید، آیا لازم است خمس آن داده شود؟


ج _ باید خمس آن را بدهد.


س 9. کسی که دیگری مخارج او را می دهد، نسبت به خمس مالی که بدست می آورد، چه وظیفه ای دارد؟


ج _ باید خمس تمام مالی را که به دست می آورد را بدهد.


س 10. اگر کسی ملکی را برای افراد معینی، مثلاً بر فرزندان خود وقف کند، در چه صورت خمس آن را باید بدهد؟


ج _ چنانچه در آن ملک، زراعت و درخت کاری کنند و از آن چیزی به دست آورند و از مخارج سال آنان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهند. بلکه اگر طور دیگری نیز از ملک نفع ببرند، مثلاً اجاره آن را بگیرند، باید خمس مقداری را که از مخارج سال شان زیاد می آید، بدهند.


س 11. مالی را که فقیر گرفته و از مخارج سال اش زیاد آمده در چه صورت خمس دارد؟


ج _ اگر از بابت زکات یا صدقه مستحب و مانند آن بوده، بنابر احتیاط واجب خمس آن را بدهد و اگر از بابت خمس بوده بر آن خمس واجب نیست. گر چه احوط است و اگر از مالی که به او داده اند چه از خمس یا غیر خمس منفعتی ببرد، مثلاً از درختی که بابت خمس به او داده اند، میوه ای به دست آورد و از مخارج سال اش زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.


س 12. اگر کسی با عین پول خمس نداده جنسی بخرد، یعنی به فروشنده بگوید: این جنس را با پول می خرم، معامله او چه حکمی پیدا می کند؟


ج _ چنانچه حاکم شرع معامله یک پنجم آن را اجازه بدهد، معامله آن مقدار صحیح است و انسان باید یک پنجم جنسی را که خریده به حاکم شرع بدهد و اگر اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است. پس اگر پولی که فروشنده گرفته از بین نرفته، حاکم شرع خمس همان پول را می گیرد و اگر از بین رفته عوض خمس را از فروشنده یا خریدار مطالبه می کند.


س 13. اگر جنسی را بخرد و بعد از معامله، قیمت آن را از عین پول خمس نداده بدهد، معامله چه حکمی دارد؟


ج _ معامله ای که کرده صحیح است، ولی به مقدار یک پنجم از پول به فروشنده بدهکار می باشد و پولی را که به فروشنده داده اگر از بین نرفته، حاکم شرع یک پنجم همان را می گیرد و اگر از بین رفته عوض آن را از خریدار یا فروشنده مطالبه می کند.


س 14. اگر مالی را که خمس آن داده نشده بخرد، معامله آن چه حکمی پیدا می کند؟


ج _ چنانچه حاکم شرع، معامله یک پنجم آن را اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است و حاکم شرع می تواند یک پنجم آن مال را بگیرید و اگر اجازه بدهد معامله صحیح است و خریدار باید یک پنجم پول آن را به حاکم شرع بدهد و اگر به فروشنده داده، می تواند از او پس بگیرد.


س 15. اگر چیزی را که خمس آن داده نشده به کسی ببخشند، آیا آن چیز مال او می شود؟


ج _ یک پنجم آن چیز مال او نمی شود.


س 16. اگر از کافر یا هر کسی که به خمس عقیده ندارد، مالی به دست انسان آید، آیا لازم است خمس آن را بپردازد؟


ج _ واجب نیست خمس آن را بدهد.


س 17. تاجر، کاسب، صنعت گر و مانند اینها برای پرداخت خمس چه تکلیفی دارند؟


ج _ از وقتی که شروع به کاسبی می کند، سر سال خود که برسد، باید خمس آنچه از خرج سال اش زیاد می آید، بدهد.


س 18. کسی که شغل اش کاسبی نیست برای پرداخت خمس چه تکلیفی دارد؟


ج _ اگر اتفاقاً منفعتی ببرد، باید هنگامی که سر سال او می رسد خمس مقداری را که از خرج سال اش زیاد آمده بدهد.


س 19. آیا می توان هر زمان که خواست خمس را بپردازد؟


ج _ انسان می تواند در بین سال هر وقت مفعتی به دست اش آید، خمس آن را بدهد و جایز است دادن خمس را تا سر سال خود، تاخیر بیندازد.


س 20. خمس کسی که تاجر یا کاسب است و در بین سال مرد، چگونه باید پرداخت؟


ج _ کسی که تاجر و کاسب است و برای دادن خمس، سال قرار می دهد، اگر منفعتی به دست آورد و در بین سال بمیرد، باید مخارج تا هنگام مرگش را از آن منفعت کسر کنند و خمس باقی مانده را بدهند.


س 21. اگر قیمت جنسی که برای تجارت خریده، بالا رود و به امید اینکه قیمت آن بالاتر رود، تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و بعد از سر سال قیمت اش پائین آید، برای پرداخت خمس چگونه باید عمل کند؟


ج _ خمس مقداری که بالا رفته، بر او واجب نیست.


س 22. اگر غیر از مال التجاره، مالی داشته باشد که خمس اش را داده، یا خمس ندارد، چنانچه قیمت اش بالا رود و آن را بفروشد، آیا دادن خمس آن لازم است؟


ج _ بنابر احتیاط خمس مقداری که بر قیمت اش اضافه شده است بدهد و چنانچه مثلاً درختی که خریده میوه دهد، یا گوسفند چاق شود، در صورتی که مقصود او از نگهداری آن کاسبی بوده، باید خمس آنچه زیاد شده را بدهد و اگر مقصودش کاسبی نبوده، بلکه گذران زندگی بوده، باید خمس مقداری که از مخارج سالیانه زیاد می آید بدهد.


س 23.
اگر کسی باغی احداث کند، در چه صورت خمس بر او تعلق می گیرد؟


ج _ اگر باغی احداث کند، چه برای آن که بعد از بالا رفتن قیمت اش بفروشد و چه قصد نگاه داشتن باغ را داشته باشد و فقط میوه آن را بفروشد، باید خمس باغ و میوه باغ و رشد درخت ها را بدهد.


س 24. آیا به باغی که به عنوان مؤنه شخصی است، خمس تعلق می گیرد؟


ج _ اگر باغ را برای خوردن میوه آن و استفاده از باغ به عنوان مؤنه شخصی داشته باشد، مادامی که مؤنه است، خمس ندارد.

 


س 25. آیا درخت بید، چنار و مانند آن، خمس دارد؟


ج _ اگر درخت بید، چنار و مانند آن را بکارد، باید خمس آن را بدهد، ولی اگر مثلاً از شاخه هایی که معمولا هر سال می برند، برای گذراندن زندگی استفاده ای ببرد و به تنهایی یا به منفعت های دیگر کسب اش از مخارج سال او زیاد بیاید، در آخر هر سال باید خمس آن را بدهد.


س 26. کسی که چند رشته کسب دارد، برای پرداخت خمس چه تکلیفی دارد؟


ج _ کسی که چند رشته کسب دارد، مثلاً اجاره ملک می گیرد، خرید و فروش و زراعت نیز می کند، باید خمس آنچه در آخر سال از مخارج او زیاد می آید بدهد.


س 27. چنانچه کسی از یک رشته نفع ببرد و از رشته دیگر، ضرر کند، برای پرداخت خمس چه تکلیفی دارد؟


ج _ چنانچه از یک رشته، نفع ببرد و از رشته دیگر ضرر کند، مقدار ضرر را از نفع بیرون کند و خمس زیادی را بدهد.


س 28. آیا انسان می تواند خرج هایی را برای بدست آوردن فایده می کند، جزء مخارج سالیانه حساب نماید؟


ج _ خرج هایی را که انسان برای به دست آوردن فایده می کند، مانند دلاّلی و حمّالی، می تواندآن را جزء مخارج سالیانه، حساب نماید.


س 29. اگر کسی از منافع کسب، در بین سال برای خوراک، پوشاک، اثاثیه، خرید منزل، عروسی، جهیزیه دختر زیادت و مانند آن مصرف کند، آیا لازم است خمس آنها را بپردازد؟


ج _ آنچه از منافع کسب در بین سال برای خوراک، پوشاک، اثاثیه، خرید منزل، عروسی، جهیزیه دختر ( در صورتی که وقت ازدواج دختر نمی تواند یکجا آن را تهیه کند)، زیادت و مانند آن مصرف می کند، در صورتی که بیشتر از شأن و لیاقت او نباشد و زیاده روی نیز نکرده باشد، خمس ندارد.


س 30.
آیا مالی را که برای نذر و کفّاره استفاده می کنند، از مخارج سالیانه حساب می گردد؟


ج _ جزء مخارج سالیانه است.


س 31. آیا مالی را که به کسی می بخشد یا جایزه می دهد، از مخارج سالیانه حساب می شود؟


ج _ در صورتی که بیشتر از شأن او نباشد، از مخارج سالیانه حساب می شود.


س 32. در چه صورت به جهیزیه خمس تعلق نمی گیرد؟


ج _ اگر انسان در شهری باشد که معمولا هر سال مقداری از جهیزیه دختر را تهیه می کنند و نمی توانند یک جا وقت ازدواج دختر تمام جهیزیه را تهیه کند، چنانچه در بین سال، از نفع آن سال جهیزیه بخرد، خمس ندارد.


س 33. در چه صورت به جهیزیه خمس تعلق می گیرد؟


ج _ اگر از منافع آن سال، در سال بعد جهیزیه تهیه نماید، باید بنابر احتیاط ، خمس آن را بدهد.


س 34. مالی را که انسان خرج سفر حج و زیارت های دیگر می کند از مخارج کدام سال حساب می گردد؟


ج _ از مخارج همان سال حساب می شود که در آن سال، شروع به مسافرت کرده، اگر چه سفر او تا مقداری از سال بعد طول بکشد.


س 35. کسی که از کسب و تجارت فایده ای برده، اگر مال دیگری نیز دارد که خمس آن واجب نیست، آیا می تواند مخارج سال خود را فقط از فایده کسب حساب کند؟


ج _ می تواند مخارج سال خود را فقط از فایده کسب حساب کند.


س 36. کسی که آذوقه ای برای مصرف سال اش خریده، اگر در آخر سال زیاد بیاید، آیا لازم است خمس آنها را بدهد؟


ج _ بنابر احتیاط باید خمس آن را بدهد.


س 37. چنانچه بخواهد قیمت آن را بپردازد به چه نحوی باید عمل کند؟


ج _ در صورتی که قیمت اش از وقتی که خریده، زیاده تر شده باشد، باید قیمت آخر سال را حساب کند.


س 38. اگر کسی پیش از دادن خمس، از منفعت کسب اثاثیه ای برای منزل بخرد و احتیاج اش از آن برطرف شود، آیا آن اثاثیه خمس دارد؟


ج _ خمس دارد.


س 39. آیا زیورآلات زنانه ای که زمان آن گذشته است، خمس دارد؟


ج _ اگر وقت زینت کردن با آن گذشته باشد و در شأن او نباشد، مثلاً در زمان سال خوردگی که پوشیدن بعضی زیور آلات مناسب نیست.


س 40. اگر کسی در یک سال منفعتی نبرد، آیا می تواند مخارج آن سال را از منفعتی که در سال بعد می برد کسر نماید؟


ج _ نمی تواند مخارج آن سال را از منفعتی که در سال بعد می برد، کسر نماید.


س 41. اگر مقداری از سرمایه، از بین برود و از باقیمانده آن در همان سال منافعی ببرد که از خرج سال اش زیاد بیاید، آیا می تواند مقداری را که در آن سال از سرمایه کم شده است، از منافع بردارد؟


ج _ می تواند مقداری که در آن سال از سرمایه کم شده از منافع بردارد.


س 42. اگر کسی غیر از سرمایه، چیز دیگری از اموال او از بین برود، آیا می تواند آن را از منفعتی که به دست اش می آید، کسر کند؟


ج _ نمی تواند آن را از منفعتی که به دست اش می آید کسر کند.


س 43. اگر در همان سال به چیز از دست رفته احتیاج داشته باشد، آیا می تواند در بین سال از منافع کسب، آن را تهیه نماید؟


ج _ می تواند در بین سال از منافع کسب آن را تهیه نماید.


س 44. اگر در اول سال برای مخارج خود قرض کند و پیش از تمام شدن سال، منفعتی ببرد آیا می تواند، قرض خود را از آن منفعت ادا نماید؟


ج _ می تواند قبل از فرا رسیدن سر سال مقدار قرض خود را از آن منفعت، ادا نماید.


س 45. اگر در تمام سال منفعتی نبرد و &#1

تبلیغات