تبلیغات

تبلیغات

دختری که شکمش 1 متر باد کرده(عکس)

دختری که شکمش 1 متر باد کرده(عکس)
این ناراحتی نوعی تورم شکمی است که تاکنون شکم وی را یک متر بزرگ کرده است…

 
دختر چهار ساله چینی از بیماری عجیبی در رنج است.
شیایو یوی ۴ ساله در حال گریه کردن در آغوش مادرش است. ظاهرا وقتی وی ۸ ماهه بوده از بیماری نا شناخته ای رنج می برده است.
 
 
این ناراحتی نوعی تورم شکمی است که تاکنون شکم وی را یک متر بزرگ کرده است.
 
 
دختری که شکمش 1 متر باد کرده(عکس)

 

مادرش با مراجعه به چندین دکتر و بیمارستان سعی کرده این بیماری را درمان کند اما تا کنون موفقیتی حاصل نکرده است.

تبلیغات