تبلیغات

تبلیغات

این طاق لعنتی از چی ساخته شده ؟ (عکس)

این طاق لعنتی از چی ساخته شده ؟ (عکس)

این تصویر شهر ناگازاکیست بعد از بمب باران اتمی سال 1945 !!

 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 
و این تصویر شهر ناگازاکیست در سال 2011 بعد از زلزله و سونامی..

این طاق لعنتی از چی ساخته شده ؟ (عکس)
 
و اکنون سئوال اینجاست.. اون طاق لعنتی از چی ساخته شده ؟ ؟ ؟ !
 
 
 

a