تبلیغات

تبلیغات

قدم های دوازده گانه

قدم های دوازده گانه

این قدمها اصولی هستند كه بهبودی را ممكن می سازند

1- ما اقرار كردیم كه در مقابل اعتیادمان عاجز بودیم و زندگیمان آشفته گردیده بود.

2- ما به این باومر رسیدیم كه نیرویی برتر از خودمان می تواند سلامت عقل را به ما باز گرداند.

3- تصمیم گرفتیم كه اراده و زندگی خود را به خداوند بدان گونه كه او را درك كردیم بسپاریم.

4- ما یك ترازنامه اخلاقی بی باكانه و جسورانه از خود تهیه كردیم .

5- ما چگونگی دقیق خطاهای خود را به خداوند به خودمان و به یك انسان دیگر اقرار كردیم .

6- ما كاملا آماده شدیم كه خداوند تمام این نواقص شحصیتی ما را برطرف كند.

7- ما با فروتنی از او خواستیم كه كمبودهای اخلاقی ما را برطرف كند.

8- ما فهرستیاز تمام كسانی كه آزارداده بودیم تهیه كردیم و خواستار جبران خسارت نسبت به تمام آنها شدیم .

9- ما بطور مستقیم در هر كجا كه امكان داشت ازاین افراد جبران خسارت نمودیم مگر در مواردی كه اجرای این امر به ایشان و یا دیگران زیان وارد نماید.

10- ما به تهیه ترازنامه شخصیتی خود ادامه دادیم و هر گاه در اشتباه بودیم سریعا بدان اقرار نمودیم .

11- ما از راه دعا و تفكر جویای بهتر نمودن رابطه آگاهانه خود با خداوند بدانگونه كه او را درك می كردیم شدیم و دعا كردیم فقط برای آگاهی از اراده او برای خودمان و قدرتی كه آنرا به انجام رسانیم.

12- بایك بیداری روحانی كه در نتیجه این قدم ها پیدا كردیم ما سعی نمودیم این پیام را به معتادان برسانیم و این اصول را رد تمام امور خود به اجرا در آوریم.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات