تبلیغات

تبلیغات

مذهبی درمانی

مذهبی درمانی

اصولی كه در اسلام جهت درمان معتاد مفید واقع می شون عبارتند از :

 1- اصل پذیرش :

د رمكتب اسلام بالاترین خطا وگناه كه همان شرك به خد می باشد د رصورت بازگشت و شناخت ذات یكتای خداوند قابل بخشش می باشد و هیچ كس مایوس از رحمت خداوند نیست و شخص معتاد نیز زمانی كه جهت درمان پناه به مرجع ذیصلاحی آورد به هیچ عنوان طرد نمی شود.

 2- اصل حمایت :

اسلام به پیروان خود دستور می دهد زمانی كه شخص ولو غیرمسلمان به قصد كمك گرفتن به تو رجوع كرد دست رد به سینه او زده نشود بلكه حتی حمایت از افراد ضعیف و مستضعف علامت ایمان افراد برشمرده شده و كسیكه در فكر این موضوع نباشد مسلمان نمی باشد لذا معتاد نه تنها پذیرفته می شود بلكه از نظر درمان حمایت هم می شود.

 3- اصل بازگشت به اصل خویش :

شخص راهنما كه خود مسلمان دلسوزی است سعی خواهد نمود او را با ارزشهای انسانیش آشنا كند وجایگاه انسان را در روی زمین به وی نشان دهد و مقام انسان وعزت همیشگی او را در پرتوگرایش به مذهب به وی گوشزد می كند وهمچنین سعی خواهدت كرد در غیبت بازگشت به اصل خویش ایجاد كند.

 4- اصل تصمیم و اراده :

در اسلام حتی نیت و تصمیم شخص چنانچه مثبت باشد اجر در پی دارد و لذا زمانی كه هر معتاد اراده و تصمیم به ترك گرفت همان لحظه گرایش به سمت جاده سلامتی و در مسیر صحیح قرارگرفتن آغاز می شود لذا اسلام سعی دارد زمانی كه معتاد تصمیم و اراده به ترك كرد اورا مورد حمایت مادی ومعنوی وهمچنین تشویق قرار دهد و بر تقویت این تصمیم و اراده بیفزایدتا به عنوان یك هدف مهم آن را دنبال كند زیرا اساس مذهب رشد می باشد.

(قدتبین الرشد من الغی …)( قسمتی از آیات آیت الكرسی ) لذا نیت و اراده انسانها به سمت یك زندگی سالم بایستی مورد حمایت جامعه قرارگیرد. شخصی كه تصمیم به ترك گرفته از نظر مذهب مورد حمایت است و بدیده احترام به وی نگاه می كنند بمنظورتقویت اراده نیت و باقی بودن براین بینش راهكاریهای ذیل از نظر مذهب توصیه می گردد:

1- حمایت های مادی ومعنوی (صله رحم )

2- همنشینی و دلجوئی از وی

3- یاد آوری مكرر توانمندیهاو ارزشهای انسانی وی

4- سوق دادن ذهن اوبه خدا واولیائش

5- اصل مراقبت :

كلكم راع و كلكم كسئول عن رعیته رسول اكرم (ص)مذهب علاوه بر بكار گرفتن چهار اصل فوق اصل مراقبت را تا حصول نتیجه نهایی ارائه می دهد صله رحم رسیدگی به خویشاوندان وحقوق همسایه از نشانه های ایمان در جامعه می باشد لذا یك مسلمان سعی دارد در برابرافراد ناتوان و آفت های اجتماع دوباره به سراغ او نرود و یگر همنوعش را به این بلیه نیز دچار نسازد بنابراین بااو معاشرت دارد حمایت نزدیكانش را بطرف او جلب می كند و پیوسته نگران حال او می باشد لذا مذهب به مثابه مراقب دلسوزی است كه پیوسته در صدد جهت دادن افراد منحرف به سمت فطرت و طریقه حق می باشد.

6-اصل بازسازی شخصیت :

دین ایلام یكی ازادیانی است كه به وحدت و یكپارچگی شخصیت معتقد است اسلام دین توحیدی بی نظیری است چرا كه خداوند خالق یگانه و واحد است و خلقت او نیز براساسیك نظام یكپارچه و واحد است كه هر عنصر این خلقت ضمن برخورداری از وحدت درونی به نوبه خود نقش مهمی در برپایی و هماهنگی خلقت دارد .

بهترین ارزشها یكی جان ودیگری شخصیت انسان می باشد و هر دو بالاترین مسئولیت را برای آحادامت اسلامی بهمراه می آورد لذا هر فردی كه تصمیم دارد قدم به جاده سلامتی بگذارد خطا وانحرافات گذشته او محو میشود و فعالیت های مثبت و كوشش در راه صحیح زندگی كردن گناهان گذشته را از بین می برد (قرآن كریم:عمل صالح زشتیها را از بین می برد)بنابر این شخصی كه با دستورات فوق سلامت خود را باز یافته به مانند دیگر افراد جامعه ادامه حیات میدهد و با حرمت و ارزشمندی زندگی می كند و هیچ مسلمانی به خود اجازه كوچكترین جسارت به او نمی دهد زیرا او بازگشت به اصل خویش نموده و بر همه مسلمانها واجب است برای او ارزش یك انسان كامل را قایل باشند امید است با دستورات حیات بخش اسلام بتوانیم تولدی دیگر در حیات خود و دیگران بویژه افراد معتاد جامعه ایجاد نمائیم.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات