این آمریکایی خر است ! عربی نمی فهمد! (عکس طنز)

 

این آمریکایی خر است

عربی نمی فهمد!

برادر شما ابوجهاد