تبلیغات

تبلیغات

زندگی گل و خار (تصویری)

مجموعه : عکس های طبیعت
زندگی گل و خار (تصویری)

چه زیباست که خاری گل دهد

و چه بی حیاست گلی که خار را دوست نداشته باشد ….

  

زندگی گل و خار (تصویری)

 

زندگی گل و خار (تصویری)

 

زندگی گل و خار (تصویری)

 

زندگی گل و خار (تصویری)

 

زندگی گل و خار (تصویری)

 

زندگی گل و خار (تصویری)

 

زندگی گل و خار (تصویری)

 

زندگی گل و خار (تصویری)

 

زندگی گل و خار (تصویری)

 

تبلیغات