تبلیغات

تبلیغات

توقعات در روابط دخترها و پسرها!

انتظار یا توقع داشتن از یک دختر در رابطه دوستانه اش با یک پسربه ظاهر ساده و طبیعی است. ابراهیم سلیمانی روزنامه نگار در تهران نظر چند پسر ایرانی را

در این باره پرسیده؛ سعید می گوید انتظارات چیزی است که من برای خودم تعریف می کنم و من را راضی کند. آقای دیگری هم می گوید نوع انتظاراتی که پسر و

دختر از هم دارند به نوع خانواده ای که داشتند برمی گردد. بیشتر پسرها انتظاراتشان از دوست دختر تک گزینه ای است و وقتی پای زندگی زناشویی به میان

می آید، همه انتظارات 180 درجه تغییر می کند. یک خانم معلم که از اخلاقیات دیگر ناامید شده می گوید پول تنها چیزی است که می تواند برای ادامه رابطه به او

انگیزه دهد. اما یک خانم نقاش هنرمند می گوید صداقت و اعتماد تنها چیزی است که در زندگی به او می تواند آرامش دهد. یک خانم وکیل هم از احترام ودرک

متقابل صحبت می کند. خانم سیاستمدار هم شرط اول را برای روابط سالم باتربیت بودن طرف می داند. اما یک خانم روانپزشک بر اساس تحقیقات خود به

این نتیجه رسیده که صمیمیت از همه چیز مهمتر است که آن هم تعریف دارد.

تبلیغات