تبلیغات

تبلیغات

اتوبوس جدید و پیشرفته بهترین تیم جهان + عکس

اتوبوس جدید و پیشرفته بهترین تیم جهان + عکس

تکناز : بازیکنان بارسلونا از اتوبوس جدید تیم دیدن کردند. آنها در کنار این اتوبوس که ۱۴ متر طول و ۴ متر عرض دارد، عکس انداختند.

آنها از فرصت استفاده کردند و داخل این اتوبوس هم را هم بررسی کردند.

 

اتوبوس جدید و پیشرفته بهترین تیم جهان + عکس

اتوبوس جدید و پیشرفته بهترین تیم جهان + عکس

اتوبوس جدید و پیشرفته بهترین تیم جهان + عکس

اتوبوس جدید و پیشرفته بهترین تیم جهان + عکس

اتوبوس جدید و پیشرفته بهترین تیم جهان + عکس

اتوبوس جدید و پیشرفته بهترین تیم جهان + عکس

اتوبوس جدید و پیشرفته بهترین تیم جهان + عکس

اتوبوس جدید و پیشرفته بهترین تیم جهان + عکس

اتوبوس جدید و پیشرفته بهترین تیم جهان + عکس

اتوبوس جدید و پیشرفته بهترین تیم جهان + عکس

اتوبوس جدید و پیشرفته بهترین تیم جهان + عکس

اتوبوس جدید و پیشرفته بهترین تیم جهان + عکس

 

تبلیغات