تبلیغات

تبلیغات

سازه های غیرممکن اعصاب خورد کن !! ( تصویری)

سازه های غیرممکن اعصاب خورد کن !! ( تصویری)
شما بگین امکان وجود چنین اشکالی چجوری ممکنه؟ در ضمن به این گونه اشکال اصطلاحا impossible structures (یعنی سازه های غیرممکن) می گویند , و چشم شما فقط با خطای دید مواجه هست.

سازه های غیرممکن اعصاب خورد کن !! ( تصویری)

 

تبلیغات