تبلیغات

تبلیغات

عکس های جالب از کوچکترین مرد دنیا در نپال

عکس های جالب از کوچکترین مرد دنیا در نپال
تکناز : چندرا بهادر 72 ساله از یک روستای دور افتاده در کشور نپال عنوان کوتاه ترین و کوچکترین مرد دنیا را به خود اختصاص داده است. او فقط 56 سانتیمتر قد دارد. نمایندگانی از کتاب رکورد های گینس برای ثبت این رکورد جهانی عازم این کشور میشوند.
عکس های جالب از کوچکترین مرد دنیا در نپال
عکس های جالب از کوچکترین مرد دنیا در نپال
عکس های جالب از کوچکترین مرد دنیا در نپال
عکس های جالب از کوچکترین مرد دنیا در نپال
عکس های جالب از کوچکترین مرد دنیا در نپال
عکس های جالب از کوچکترین مرد دنیا در نپال
عکس های جالب از کوچکترین مرد دنیا در نپال
عکس های جالب از کوچکترین مرد دنیا در نپال
عکس های جالب از کوچکترین مرد دنیا در نپال

تبلیغات