تبلیغات

تبلیغات

نقاط زلزله خیز کره زمین (عکس)

نقاط زلزله خیز کره زمین (عکس)
تک ناز : نقاط زلزله خیز کره زمین در تصویر کره زمین با نور قرمز مشخص شده است (موزه علم و تکنولوژی شهر نانجینگ چین)
 
 
 
 

تبلیغات