تبلیغات

تبلیغات

به این میگن راننده وظیفه شناس !! (عکس)

به این میگن راننده وظیفه شناس !! (عکس)
 
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

امیدواریم تو ایران از این مورد ها نداشته باشیم !! نگر نه اعمال قانون می شن !!

چایی خوردن – سیگار کشیدن – با موبایل صحبت کردن – اضافه پول مسافر را پس دادن

 
فقط تو این وسط ها امیدوارم جایی هم واسه رانندگی گذاشته باشه !!

به این میگن راننده وظیفه شناس !! (عکس)

 

تبلیغات