تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

تحلیل تصویری نیویورک تایمز از حرکات بهداد سلیمی

مجموعه : گالری عکس روز
تحلیل تصویری نیویورک تایمز از حرکات بهداد سلیمی

تک ناز : قوی ترین مرد جهان این بار سوزه تحلیل گران روزنامه نیویورک تایمز شده. این روزنامه به تازگی در وب سایت خو تصاویری از حرکات بهدا سلیمی در هنگام بلند کردن وزنه را با تحلیل هایی در خصوص ویزگی های حرکتی وی در هنگان حرکت دو ضرب را منتشر کرده است.
 
 
 
تحلیل تصویری نیویورک تایمز از حرکات بهداد سلیمی
 

تحلیل تصویری نیویورک تایمز از حرکات بهداد سلیمی
 

تحلیل تصویری نیویورک تایمز از حرکات بهداد سلیمی
 

تحلیل تصویری نیویورک تایمز از حرکات بهداد سلیمی
 
تحلیل تصویری نیویورک تایمز از حرکات بهداد سلیمی
 

تحلیل تصویری نیویورک تایمز از حرکات بهداد سلیمی
 
تحلیل تصویری نیویورک تایمز از حرکات بهداد سلیمی
 

تحلیل تصویری نیویورک تایمز از حرکات بهداد سلیمی
 
تحلیل تصویری نیویورک تایمز از حرکات بهداد سلیمی
 

تحلیل تصویری نیویورک تایمز از حرکات بهداد سلیمی
 
تحلیل تصویری نیویورک تایمز از حرکات بهداد سلیمی
 

تحلیل تصویری نیویورک تایمز از حرکات بهداد سلیمی
 

تحلیل تصویری نیویورک تایمز از حرکات بهداد سلیمی
 
 
 

تبلیغات