تبلیغات

تبلیغات

لیلی و مجنون های واقعی (عکس)

لیلی و مجنون های واقعی (عکس)
گاهی زن مجنون می شود …

و مرد لیلی …!!!

خنده های روی لبانشان را ببین!!

 
 
ما و مجنون درس عشق از یک ادیب آموختیم
او به واقع گشت عاشق ما به واقع سوختیم

 
 
 

تبلیغات