تبلیغات

تبلیغات

دستور خواندن عقد دائم و غیر دائم

مجموعه : دینی
دستور خواندن عقد دائم
مـساله 547 – اگر صیغه عقد دائم را خود زن و مرد بخوانند و اول زن بگوید: زوجتك نفسى على الـصـداق المعلوم (یعنى خود را زن تو نمودم به مهرى كه معین شده ) پس ازآن بدون فاصله مرد بگوید قبلت التزویج (یعنى قبول كردم ازدواج را) عقد صحیح است واگر دیگرى را وكیل كنند كه از طـرف آنـها صیغه عقد را بخواند چنانچه مثلا اسم مرد احمدو اسم زن فاطمه باشد و وكیل زن بـگـویـد: زوجـت موكلتى فاطمة موكلك احمد على الصداق المعلوم , پس بدون فاصله وكیل مرد بگوید: قبلت لموكلى احمد على الصداق صحیح مى باشد.

دستور خواندن عقد غیردائم
مساله 548 – اگر خود زن و مرد بخواهند صیغه عقد غیردائم را بخوانند, بعد از آن كه مدت و مهر را معین كردند, چنانچه زن بگوید: زوجـتـك نفسى فى المدة المعلومة على المهر المعلوم بعد بدون فاصله مرد بگوید:قبلت , صحیح است .
و اگر دیگرى را وكیل كنند و اول وكیل زن به وكیل مرد بگوید: متعت موكلتى موكلك فى المدة المعلومة على المهر المعلوم , پس بدون فاصله وكیل مردبگوید: قبلت لموكلى هكذا صحیح مى باشد.

 
 

تبلیغات