تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

تو محل تصادف بی جهت نمانید !! ( تصویر متحرک )

تو محل تصادف بی جهت نمانید !! ( تصویر متحرک )
این فیلم توسط دوربین پلیس ضبط شده و نشان میدهد در جاده چرا نباید ایستاد.
 
 
  
 

تبلیغات