تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

عکس های روستایی زیبا بدون کوچه و خیابان در هلند

مجموعه : عکس های طبیعت
عکس های روستایی زیبا بدون کوچه و خیابان در هلند

روستای پر از آرامش در هلند به نام “گیسورن” که ساکنان آن با استفاده از قایق و یا با عبور از روی پل های چوبی رفت و  آمد می کنند

 

تکناز: در این روستا هیچ کوچه و خیابانی دیده نمی شود. مسیر رودخانه تنها راه ارتباطی میان مردم این روستاست و با قایقهای خود در آن رفت و آمد می کنند که نه تنها سخت به نظر نمی رسد که بسیار هم هیجان انگیز است!

 

عکس های روستایی زیبا بدون کوچه و خیابان در هلند

عکس های طبیعت

عکس های روستایی زیبا بدون کوچه و خیابان در هلند

عکس های روستایی زیبا بدون کوچه و خیابان در هلند

عکس های روستایی زیبا بدون کوچه و خیابان در هلند

عکس های طبیعت

عکس های روستایی زیبا بدون کوچه و خیابان در هلند

 

عکس های روستایی زیبا بدون کوچه و خیابان در هلند

 

عکس های روستایی زیبا بدون کوچه و خیابان در هلند

عکس های روستایی زیبا بدون کوچه و خیابان در هلند

عکس های روستایی زیبا بدون کوچه و خیابان در هلند

عکس های طبیعت

عکس های روستایی زیبا بدون کوچه و خیابان در هلند

عکس های روستایی زیبا بدون کوچه و خیابان در هلند

 

عکس های روستایی زیبا بدون کوچه و خیابان در هلند

عکس های روستایی زیبا بدون کوچه و خیابان در هلند

عکس های روستایی زیبا بدون کوچه و خیابان در هلند

عکس های روستایی زیبا بدون کوچه و خیابان در هلند

عکس های روستایی زیبا بدون کوچه و خیابان در هلند

عکس های روستایی زیبا بدون کوچه و خیابان در هلند

عکس های روستایی زیبا بدون کوچه و خیابان در هلند

عکس های روستایی زیبا بدون کوچه و خیابان در هلند

عکس های روستایی زیبا بدون کوچه و خیابان در هلند

عکس های روستایی زیبا بدون کوچه و خیابان در هلند

عکس های روستایی زیبا بدون کوچه و خیابان در هلند

عکس های روستایی زیبا بدون کوچه و خیابان در هلند

 

عکس های روستایی زیبا بدون کوچه و خیابان در هلند

عکس های روستایی زیبا بدون کوچه و خیابان در هلند

عکس های روستایی زیبا بدون کوچه و خیابان در هلند

 

 

a