تبلیغات

تبلیغات

گردشگری در طبیعت

مجموعه : نکات سفر

گردشگری در طبیعت (طبیعت گردی)

 

یكی دیگر از الگوهای فضایی گردشگری شكل گرفته در عصر پسامدرن گردشگری در طبیعت  یا طبیعت گردی می باشد. این الگوی فضایی در برگیرنده رویكرد گردشگران به محیط طبیعی با انگیزه های متفاوتی می باشد كه گردشگر از سفر به محیط طبیعی یا طبیعت مدنظر دارد. از این رو گستره فضایی این الگو ، محیط طبیعی را در بر می گیرد كه می تواند به عنوان مثال ساحل ، جنگل ، كوه و نظیر اینها باشد. این الگوی فضایی از گردشگری در برگیرنده گونه های متفاوتی از گردشگری می باشد كه در این فضا ، تجربه گردشگری كسب می كنند. این گونه ها می تواند شامل اكوتوریسم ، گردشگری دریایی ، گردشگری ورزشی و نظیر اینها باشد.

 

در این بین نكته مهم ، تمایزی است كه بین گردشگری در طبیعت به عنوان یك الگوی فضایی و اكوتوریسم به عنوان یك گونه از گردشگری وجود دارد. این در حالی است كه در بیشتر مواقع این دو مترادف هم محسوب می شوند و حتی گاهی یكی پنداشته می شوند.گردشگری در طبیعت یك الگوی فضایی از گردشگری می باشد و شكل دهنده متنی فضایی است كه خوانش آن در پیرامون سفر به نقاط طبیعی با انگیزه های متفاوت از سوی گردشگران صورت می گیرد این خود در رویكردی واسازانه بر بنیان ساختارهای متفاوتی از نگرش درون متنی یا برون متنی قرار دارد كه در راستای گونه های متفاوتی از گردشگری پدیدار می شود. همچنین در بازار جهانی گردشگری ، گردشگری در طبیعت یك بخش كلی محسوب می شود كه اكوتوریسم جزیی از آن در كنار گردشگری ماجراجویی می باشد (مجله موج سبز ،4،1380). در واقع اكوتوریسم بخشی در حال گسترش از بازار گردشگری در طبیعت است.به گونه ای كه طبق برآورد « انجمن اكوتوریسم » در سال 1999 ، گردشگری در طبیعت یا طبیعت گردی 20 درصد و اكوتوریسم 7 درصد از بازار مسافرت جهانی را در اختیار دارد(شاهنده،49،1380).از این رو نمی توان سفر به طبیعت را بدون در نظر گرفتن ویژگی های آن ، اكوتوریسم نامید در حالی كه می توان این گونه سفرها را در چارچوب گردشگری در طبیعت به حساب آورد.

 

علاوه بر آن از نظر تعاریف نیز هیچگاه گردشگری در طبیعت تنها معادل اكوتوریسم نیست. در اینجا تفاوتی را می توان مشاهده كرد كه مابین انگیزه های این دو وجود دارد . گردشگری در طبیعت یا طبیعت گردی ، مسافرت به محیط های طبیعی می تواند در چارچوب انگیزه های متفاوتی باشد كه تنها فضای طبیعی را مدنظر داشته و انگیزه مربوطه هیچ گونه رابطه مستقیم با محیط طبیعی ندارد و حتی گردشگر نسبت به محیط دارای هیچ حساسیتی نیست. در حالی كه اكوتوریسم بنا به تعریف آن توسط موسسه بین المللی اكوتوریسم در سال 1991 « یك مسافرت مسئولانه به مناطق طبیعی كه محیط زیست را حفظ و زندگی راحت مردم محلی را تثبیت نماید» تعریف شده است(مجله موج سبز،4،1380).از این رو اكوتوریسم واجد چهار ویژگی مشخص و بارز می باشد كه عبارتند از :

 

1.      سفر به یك منطقه طبیعی

2.      سفری كه حامی حفاظت از تنوع زیستی باشد

3.      سفری كه برای جوامع میزبان محلی سودمند باشد

4.      سفری كه به درك و فهم عمیق از طبیعت و محیط زیست رهنمون باشد(شاهنده،49،1380).

 

 

این خود نشان از گرایش اكوتوریسم به سمت حفاظت از طبیعت دارد به بیانی دیگر گونه ای از گردشگری طبیعت گرا را به ذهن متبادر می سازد.از این رو تعداد سفرهای كه بتوان به آنها برچسب اكوتوریستی زد بسیار محدود می باشد و این با گردشگری در طبیعت كه به عنوان یك الگوی فضایی گردشگری شكل می گیرد و واجد تنها یك ویژگی از ویژگی های اكوتوریسم كه همان سفر به مناطق طبیعی است ، بسیار متفاوت می باشد.در این میان می توان تفاوت بین گردشگری در طبیعت و اكوتوریسم را تفاوت بین شهرنشینی و شهرگرایی مقایسه كرد كه اولی نشان از جمعیت شهری دارد و ساكنان شهر را مدنظر قرار می دهد و شهرگرایی ، در برگیرنده مفهوم فرهنگ شهری و برخاسته از مدنیت در فضای شهری می باشد. بر این مبنا گردشگری در طبیعت ، تعداد وفضای گردشگری در رابطه با مناطق طبیعی در برمی گیرد و اكوتوریسم در برگیرنده مفهومی از فرهنگ گردشگری در حفاظت از محیط زیست را در بردارد.

 

با توجه به مشخص شدن تمایز مابین گردشگری در طبیعت و اكوتوریسم ، می توان گردشگری در طبیعت را اینگونه تعریف كرد :

 

 

 « گردشگری در طبیعت یا طبیعت گردی ، سفر به مناطق طبیعی در رابطه با بهره‏بری گردشگری با انگیزه های متفاوت از مناطق طبیعی بوده كه آثار مثبت و منفی را برای آن مناطق در بر دارد». بنا براین تعریف گردشگری در طبیعت یا طبیعت گردی به عنوان یك الگوی فضایی در چند وجه باید مورد توجه قرار گیرد كه در وهله اول سفر به مناطق طبیعی است و در وهله دوم بهره بری از مناطق طبیعی مدنظر می باشد و در آخر تاثیراتی كه جریان گردشگری در این مناطق برجای می نهد، دارای اهمیت است.

 

این در حالی است كه الگوهای فضایی گردشگری در عصر پسامدرن خود حاصل ساختار شكنی گردشگری دوران مدرن می باشند و در چارچوب گرایش سرمایه داری سازمان نایافته برای ادذغام تمامی فضاها در چرخه سود ، قرار می گیرند . گردشگری در طبیعت نیز خود در این چارچوب قرار می گیرد از این رو توجه به پایداری به عنوان راهكار مهار سرمایه داری در این زمینه (همانگونه كه در فصل اول توضیح داده شد) اهمیت فراوانی دارند بخصوص از آن رو كه در این الگوی فضایی ، مناطق طبیعی مدنظر می باشند. هرچند در این بین اكوتوریسم با توجه به ویژگی های خود در زیر مجموعه گردشگری پایدار نیز قرار می گیرد ولی با این وجود همانگونه كه بیان شد اكوتوریسم تنها بخش كوچكی و یك گونه از گردشگری در الگوی فضایی گردشگری در طبیعت می باشد.

 
 

– Natural Tourism

– Ecotourism

Urbanization

 

 Urbanism

a