تبلیغات

تبلیغات

نکاتی مهم درباره برچسب‌ های مراقبتی لباس ها

نکاتی مهم درباره برچسب‌ های مراقبتی لباس ها


اغلب لباس‌ها دارای علائمی هستند که دارای اهمیتی زائد در جهت نگهداری آنها می‌باشند.

 

 

چهار علائم بین المللی نگهداری منسوجات به شرح زیر می‌باشد:

 

دایره: خشک شویی

 

تشت: درجه حرارت آب، امکان اتو کشی

 

مثلث: استفاده از مواد سفید کننده محتوی کلر

 

(×) بر روی هر یک از این علائم نشانه آن است که کالای مورد نظر تحمل مورد علامت گذاری را ندارد.

 

نکاتی مهم درباره برچسب‌ های مراقبتی لباس ها نکاتی مهم درباره برچسب‌ های مراقبتی لباس ها  نقش تشت با شماره‌هایی درون آن به این معناست که لباس را می توان تا آن درجه حرارت شست.

 

نکاتی مهم درباره برچسب‌ های مراقبتی لباس ها نکاتی مهم درباره برچسب‌ های مراقبتی لباس ها شماره دو رقمی که در تصویر درج می شود نمایشگر درجه حرارت آب بر حسب سانتی گراد است.

 

نکاتی مهم درباره برچسب‌ های مراقبتی لباس ها نکاتی مهم درباره برچسب‌ های مراقبتی لباس ها نقش دست در داخل تشت آب به این معناست که لباس را باید فقط با دست بشویید نه به وسیله ماشین.

 

 

تصویر اتو: مشخص کننده درجه حرارت اتو می‌باشد.

 

نکاتی مهم درباره برچسب‌ های مراقبتی لباس ها نکاتی مهم درباره برچسب‌ های مراقبتی لباس ها اگر در وسط بدنه اتو یک نقطه وجود داشته باشد یعنی فقط اتوی سرد به کار ببرید.

 

نکاتی مهم درباره برچسب‌ های مراقبتی لباس ها نکاتی مهم درباره برچسب‌ های مراقبتی لباس ها اگر بر روی بدنه اتو دو نقطه وجود داشته باشد یعنی درجه حرارت اتو باید متوسط باشد.

 

نکاتی مهم درباره برچسب‌ های مراقبتی لباس ها نکاتی مهم درباره برچسب‌ های مراقبتی لباس ها اگر بر روی بدنه اتو سه نقطه وجود داشته باشد یعنی اتوی داغ به کار ببرید.

 

نکاتی مهم درباره برچسب‌ های مراقبتی لباس ها نکاتی مهم درباره برچسب‌ های مراقبتی لباس ها نقش یک مثلث به این معناست که میتوان از ماده سفید کننده استفاده کرد.

 

نکاتی مهم درباره برچسب‌ های مراقبتی لباس ها نکاتی مهم درباره برچسب‌ های مراقبتی لباس ها البته اگر روی تصویر مثلث علامت ضربدر کشیده شده باشد معنای آن این است، از بکار بردن ماده سفید کننده خودداری شود.

 

برای خشک کردن لباس نیز علائمی وجود دارد که بهترین طریق خشک کردن لباس را نشان می‌دهند.

 

 

نکاتی مهم درباره برچسب‌ های مراقبتی لباس هاالف- این تصویر نشانگر آن است که لباس روی طناب خشک شود.

 

نکاتی مهم درباره برچسب‌ های مراقبتی لباس ها نکاتی مهم درباره برچسب‌ های مراقبتی لباس ها ب- این تصویر نشانگر آن است که لباس باید بدون چلانیدن خشک شود.

 

نکاتی مهم درباره برچسب‌ های مراقبتی لباس ها نکاتی مهم درباره برچسب‌ های مراقبتی لباس ها ج- تصویر مقابل یعنی لباس روی سطح مسطحی پهن شود تا خشک شود.

 

نکاتی مهم درباره برچسب‌ های مراقبتی لباس ها نکاتی مهم درباره برچسب‌ های مراقبتی لباس ها چ- این علامت به این معناست که لباس باید با چرخاندن در ماشین خشک شود.

 

 

تبلیغات