تبلیغات

تبلیغات

برخورد عجیب هواپیما با چرخ و فلک ! (+ تصاویر)

برخورد عجیب هواپیما با چرخ و فلک ! (+ تصاویر)
همینطور که در تصاویر مشاهده می کنید در هواپیما دو نفر و در چرخ و فلک هم دو نفر صحیح سالم نشستن.
 
فقط میشه گفت خدا خواسته جان سالم از این جادثه به در ببرند.
برخورد عجیب هواپیما با چرخ و فلک ! (+ تصاویر)

برخورد عجیب هواپیما با چرخ و فلک ! (+ تصاویر)

برخورد عجیب هواپیما با چرخ و فلک ! (+ تصاویر)

برخورد عجیب هواپیما با چرخ و فلک ! (+ تصاویر)

 
 
 

تبلیغات