تبلیغات

تبلیغات

وقتی با همسرتان دعوا کرده اید این آزمون را انجام دهید

وقتی با همسرتان دعوا کرده اید این آزمون را انجام دهید

پس از انجام این آزمون در خواهید یافت كه در مورد مسائلی كه شما را ناراحت می كنند چطور صحبت می كنید در صورت امكان،این آزمون را بافاصله پس از اولین مشاجره یا اختاف نظرتان انجتم دهید،یعنی زمانی كه هنوز هم تحت تاثیر واكنش ها و احساساتتان هستید.یا آن را وقتی به آخرین مشاجره خود فكر می كنید،انجام دهید.سعی كنید تمام جزئیات این مشاجره را به یاد آورید.

چطور شروع شد؟چه حرف هایی زدید؟وقتی تمام شد چه احساسی داشتید؟حالا تصور كنید آن مشاجره همین حالا اتفاق افتاده است،سپس به پرسش های زیر پاسخ دهید. این آزمون را باید با همسرتان انجام دهید و اگر همسرتان به هر دلیلی نتوانست آن را انجام دهد خودتان باید به جای او پاسخ دهید .

در بحثی كه بین ما در گرفت :
1 – به نظر من تعیین مقصر خیلی مهم بود.
شما : بله           خیر                         همسرتان : بله         خیر

2 – ازم بود تمام شكایت  هایم را بازگو كنم.
شما : بله            خیر                         همسرتان : بله        خیر

3 – من سعی كردم الگوی بحث هایمان را كشف كنم و شخصیت همسرم را تحلیل كنم.
شما : بله           خیر                         همسرتان : بله         خیر
 
4 – وقتی احساساتم زیاد جریحه دار نشد،شكایتی نكردم.
شما : بله           خیر                         همسرتان : بله         خیر

5 – به جای پرداختن به جزئیات به كلیات اشاره كردم.
شما : بله            خیر                        همسرتان : بله        خیر

6 – عاوه بر اشاره به رفتارهای ناخوشایند همسرم،شخصیت او را هم نقد كردم.
شما : بله             خیر                          همسرتان : بله      خیر

7 – قبل از آن كه شكایتی كنم خیلی چیزها را تحمل كردم.
شما : بله             خیر                            همسرتان : بله       خیر

8 – من اصا شكایت هایم را سانسور نمی كنم ،من تمام شكایت هایم را بازگو می كنم.
شما : بله             خیر                               همسرتان : بله      خیر

9 – من هنگام شكایت به شدت هیجان زده می شوم.
شما : بله             خیر                               همسرتان : بله        خیر

10 – من با شكایت هایم آنچه را در سینه ام حبس شده ،بیرون می ریزم.
شما : بله             خیر                                 همسرتان : بله       خیر

11 – هنگام شكایت نمی توانم خونسرد باشم.
شما : بله              خیر                                 همسرتان : بله           خیر

12 – نمی توانم خیلی عاقانه بگویم كه فان چیز اشتباه بوده است.
شما : بله               خیر                                همسرتان : بله             خیر

13 – هنگام شكایت داشتم منفجر می شدم.
شما : بله               خیر                                 همسرتان : بله            خیر

14 – هنگام شكایت به اشتباهات همسرم اشاره می كنم.
شما : بله               خیر                                   همسرتان : بله           خیر

15 – هنگام شكایت هیچ چیز نمی تواند جلوی مرا بگیرد.
شما : بله                 خیر                                   همسرتان : بله          خیر

16 – من از شكایت كردن بیزارم مگر آنكه ناچار باشم.
شما:بله                 خیر                                    همسرتان:بله         خیر

17 – از اینكه هنگام شكایت حرف های نامربوطی می زنم پشیمانم.
شما : بله                  خیر                                    همسرتان : بله         خیر

18 – همیشه شكایت هایم درست است.
شما : بله                   خیر                                   همسرتان : بله           خیر

19 – هدفم از شكایت كردن این است كه همسرم بفهمد كه حق با من است.
شما : بله                 خیر                                    همسرتان : بله            خیر

20 – هدفم این بود كه همسرم قبول كند تا حدی مقصر است.
شما : بله                خیر                                     همسرتان : بله             خیر

21 – وقتی شكایت می كنم،عادت دارم بگویم : ( تو همیشه ) ( تو هرگز ).
شما : بله               خیر                                          همسرتان : بله          خیر

نمره گذاری :
اگر بیش از هفت ( بله ) داشتید،حتما انتقاد گرید.یادتان باشد كه انتقاد به خودی خود بد نیست. بلكه تبدیل شدن شكایت به انتقاد  مضر است.درصورتی كه انتقادگر هستید حتما از یك مشاور و روانشناس كمك بگیرید.

تبلیغات