تبلیغات

تبلیغات

تست هوش جای علامت سوال چه عددی باید بگذاریم ؟

تست هوش جای علامت سوال چه عددی باید بگذاریم ؟
به نظر شما به جای علامت سوال در اولین ستاره از سمت راست چه عددی باید بگذاریم ؟!
تست هوش جای علامت سوال چه عددی باید بگذاریم ؟
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 
پاسخ عدد 7 می باشد
با توجه به شکل بالا در هر ستاره عددی که در مرکز قرار گرفته اند برابر اختلاف اعداد زوج و اعداد فردی است که در گوشه های ستاره قرار گرفته است.
منبع : یاد بگیر

تبلیغات