تبلیغات

تبلیغات

تا به حال این پرنده بی نظیر را دیده بودید؟ (تصویری)

تا به حال این پرنده بی نظیر را دیده بودید؟ (تصویری)
نام این پرنده کینگ فیشر می باشد که مهارت خارق العاده اش در ماهی گیری شما را وادار به تحسین می کند. ماهی خورک یا kingfisher پرنده جالب و زیبایی بوده که با مهارت خاصی درست به صید ماهی می زند.

تا به حال این پرنده بی نظیر را دیده بودید؟ (تصویری)
مارک بریدگر انگلیسی با سفر به منطقه کنت، توانسته تصاویر جالبی را از این پرنده بگیرد که با هم می بینیم.
تا به حال این پرنده بی نظیر را دیده بودید؟ (تصویری)
تا به حال این پرنده بی نظیر را دیده بودید؟ (تصویری)
این پرنده نه تنها در ماهی گیری بی نظیر است بلکه زیبایی اش هم قابل ستایش است.
تا به حال این پرنده بی نظیر را دیده بودید؟ (تصویری)
تا به حال این پرنده بی نظیر را دیده بودید؟ (تصویری)
تا به حال این پرنده بی نظیر را دیده بودید؟ (تصویری)
تا به حال این پرنده بی نظیر را دیده بودید؟ (تصویری)
تا به حال این پرنده بی نظیر را دیده بودید؟ (تصویری)
تا به حال این پرنده بی نظیر را دیده بودید؟ (تصویری)
تا به حال این پرنده بی نظیر را دیده بودید؟ (تصویری)
تا به حال این پرنده بی نظیر را دیده بودید؟ (تصویری)
تا به حال این پرنده بی نظیر را دیده بودید؟ (تصویری)
تا به حال این پرنده بی نظیر را دیده بودید؟ (تصویری)
تا به حال این پرنده بی نظیر را دیده بودید؟ (تصویری)
تا به حال این پرنده بی نظیر را دیده بودید؟ (تصویری)
 

تبلیغات