تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

مراسم دردناک درآوردن چشم از حدقه در هند (تصویری)

مراسم دردناک درآوردن چشم از حدقه در هند (تصویری)
صوفی‌های هندی طی یك مراسم مذهبی، با چاقو و شمشیرهای تیز، حدقه چشم خود را بیرون می‌آورند که این عمل را جلوی مردم انجام می دهند که بسیار ترسناک است.
مراسم دردناک درآوردن چشم از حدقه در هند (تصویری)
 
مراسم دردناک درآوردن چشم از حدقه در هند (تصویری)
 
مراسم دردناک درآوردن چشم از حدقه در هند (تصویری)
 
مراسم دردناک درآوردن چشم از حدقه در هند (تصویری)

تبلیغات