تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

خصوصیات شست های مختلف را بخوانید !

خصوصیات شست های مختلف را بخوانید !


نکته : شما تنها با تلاش و تمرین مداوم و بررسی دست های متعدد خواهید توانست در مورد چاقی ، لاغری ، بلندی و کوتاهی شست دست نظر بدهید ، اگر مشخص کردن دقیق نوع شست دست برایتان مشکل است نگران نباشید زیرا این کار همانطور که گفته شد با تمرین و ممارست آسان خواهد شد.

کف دست و انگشتان ما حاوی استعدادها و توانایی های ماست و شست دست نیز همانند یک موتور یا ایستگاه قدرت است که میتواند موجب احیای این استعدادها شود.

 خصوصیات شست های مختلف را بخوانید !

 شست چاق
شست چاق نشانگر طبیعت عصبانی فرد است
همچنین فردیکه دارای شست چاق است از نظر امور جنسی دارای قدرت بالایی میباشد.

 

 خصوصیات شست های مختلف را بخوانید !

شست لاغر
فردی که دارای شست لاغر میباشد فردی آرام و خجالتی است.

 

 خصوصیات شست های مختلف را بخوانید !

 شست بلند
فردی که دارای شست بلند میباشد شخصی آرام و دقیق است
و به شدت پیگیر کارها و مسئولیت های خود میباشد.
 

  خصوصیات شست های مختلف را بخوانید !

شست کوتاه
فردی که دارای شست کوتاه میباشد فردی عجول است
که همواره دوست دارد کارهایش را به سرعت انجام دهد.

منبع:falgoo.net

 

تبلیغات