تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

عکس رقاص اختصاصی ناصر الدین شاه

مجموعه : تاریخ ایران
عکس رقاص اختصاصی ناصر الدین شاه
در زمان قاجار نوازندگان و رقصنده گان را “عمله طرب” میخواندند که در مراسم آشپزان, میهمانی ها و عروسیها شرکت میکردند.
دسته دیگر را” مطرب” میخواندند که مشهور ترین آنها در دوره ناصرالدین شاه “دسته موًمن کور” بود که خود و همسرش ضرب ودف مینواختند و دو دخترش یکی ارگ دستی و دیگری در رقص مهارت داشت. دیگر” سلطان خانم” که رقاصه مادر ناصرالدین شاه جهان خانم بود.

عکس رقاص اختصاصی ناصر الدین شاه

رقاص ایرانی در سال ۱۲۸۸ قاجاریه

 
 

تبلیغات