تبلیغات

تبلیغات

عشق یعنی شهادت !

مجموعه : مجله خبری
عشق یعنی شهادت !
 
عشق یعنی معامله میان عاشق و معشوق

عشق یعنی جنگ تن به تن بانفس

عشق یعنی وداع شب عملیات،وصیت نامه نوشتن،دنیاراسه طلاقه کردن

عشق یعنی تشنگی به هنگام نبرد

عشق یعنی تشنگی وخستگی بسیجی هادرخیبر

عشق یعنی آرام گرفتن بر روی سیم خاردارها

عشق یعنی بدنهای پاره پاره شهدا

عشق یعنی تکه دستهای لهیده از تن جدا

عشق یعنی ذکرحسین به هنگام جان دادن

عشق یعنی دانسته روی مین رفتن،یعنی سبقت برای شهادت

عشق یعنی پاوه،طلائیه،شلمچه،فکه،مجنون،اروند،دجله،چزابه و…

عشق یعنی غروب مناطق جنگی

عشق یعنی شهادت………
 
 
پرستوی سفید

تبلیغات