تبلیغات

تبلیغات

دوچرخه سواری زنان قاجاری !+ عکس

مجموعه : مجله خبری
دوچرخه سواری زنان قاجاری !+ عکس

به گزارش روزگار نو با آغاز سفرهای ناصرالدین شاه به اروپا و آشنایی وی با فرهنگ غرب و اقدامات وی در راه ترویج این فرهنگ، در اندک مدتی زنان حرم سرا و بستگان شاه از فرصت پیش آمده سود جسته و در پی آن به نحو آشکاری از آزادی پیش آمده استفاده نمودند و دست به کارهایی که تا آن زمان برای زنان ممنوعیت داشت زدند، به نحوی که تصویر زیر خود سند آشکاری بر این امر می باشد.

دوچرخه سواری زنان قاجاری !+ عکس

 

تبلیغات