تبلیغات

تبلیغات

جسد حیوان عجیب و ناشناخته در معدن زنجان (عکس)

جسد حیوان عجیب و ناشناخته در معدن زنجان (عکس)
کشف جسد حیوانی ناشناخته در یکی از معادن زنجان کارشناسان را به تحقیق گسترده واداشت.

 

 

 

تبلیغات