تبلیغات

تبلیغات

واقعیت های آماری جهان چیست؟ (+ تصاویر)

مجموعه : مجله خبری
واقعیت های آماری جهان چیست؟ (+ تصاویر)
تصاویر زیر نشان می دهد تا چه میزان نابرابری و فاصله در میان جوامع بشری وجود دارد و رفع این نابرابری و تبعیض ها چه راه درازی  می طلبد.
 مرور تصاویر زیر به خوبی می تواند دید بهتری نسبت به شرایط دنیایی که در آن زیست می کنیم به دست بدهد.

البته بخش دیگری از واقعیات آمار جهان وضعیت طبیعی آن است و اطلاع از آنها صرفا می تواند دید شهروندان جامعه جهانی را نسبت به جهانی که در آن زیست می کنند باز تر کند.

 
اگر  دنیا را یک دهکده 100 نفره در نظر بگیریم تقسیم منابع و واقعیت های آماری آن چگونه است؟

30 درصد جمعیت جهان کودک و 70 درصد آن بزرگ سال است
 

واقعیت های آماری جهان چیست؟ (+ تصاویر)
ملیت 61 درصد جمعیت جهان آسیایی، 12 درصد اروپایی، 13 درصد افریقایی ، 1 درصد اقیانوسیه و 13 درصد آمریکایی است

واقعیت های آماری جهان چیست؟ (+ تصاویر)
نسبت جمعیت جهان 48 مرد در برابر 52 زن است
 

واقعیت های آماری جهان چیست؟ (+ تصاویر)
17 درصد مردم دنیا به زبان چینی، 9 درصد به انگلیسی،6 درصد اسپانیولی،6 درصد روسی،4 درصد عربی،8 درصد هندی و 50 درصد به دیگر زبان ها تکلم می کنند
 

واقعیت های آماری جهان چیست؟ (+ تصاویر)
86 درصد از مردم دنیا قادر به خواندن و نوشتن هستند و 14 درصد بی سواد اند

واقعیت های آماری جهان چیست؟ (+ تصاویر)

33 درصد مردم دنیا مسیحی، 19 درصد مسلمان،13 درصد هندو،6 درصد بودایی اند. 5 درصد به ارواح در طبیعت باور دارند و 24 درصد بی دین بوده و یا منکر خدا هستند
 

واقعیت های آماری جهان چیست؟ (+ تصاویر)

76 درصد مردم دنیا به برق دسترسی دارند و 24 درصد بدون بر ق اند

واقعیت های آماری جهان چیست؟ (+ تصاویر)

83 درصد مردم دنیا به آب پاک و سالم دسترسی دارند و 17 درصد دسترسی ندارند

واقعیت های آماری جهان چیست؟ (+ تصاویر)

50 درصد مردم دنیا به منابع غذایی کافی دسترسی ندارند، 30 درصد همیشه به منابع غذایی کافی دسترسی دارند که نیمی از این افراد دچار اضافه وزن اند ، 20 درصد دچار سوء تغذیه اند که از این تعداد از هر بیست نفر یک نفر در اثر  گرسنگی ناشی از بی

غذایی می میرند
74 درصد از مردم دنیا مالک 39 درصد از ثروت دنیا هستند و 20 درصد از مردم دنیا مالک 2 درصد ثروت دنیا هستند اما 6 درصد باقی مانده که همه آنها از آمریکا هستند مالک 59 درصد باقی مانده ثروت دنیا هستند
68 درصد از مردم دنیا هوای پاک تنفس می کنند و 32 درصد هوای آلوده
 

واقعیت های آماری جهان چیست؟ (+ تصاویر)

واقعیت های آماری جهان چیست؟ (+ تصاویر)

48 درصد از مردن دنیا آزادی بیان، رسانه، افکار، مذهب ندارند و در معرض انواع آزار ، دستگیری و شکنجه و حتی مرگ هستند و 52 درصد دیگر شهروندان آزاد محسوب می شوند


واقعیت های آماری جهان چیست؟ (+ تصاویر)

1 درصد از جمعیت جهان آلوده به ویروس اچ آی وی هستند و 99 درصد نیستند

 

واقعیت های آماری جهان چیست؟ (+ تصاویر)

در هر سال در جهان به ازای مرگ 1 نفر 2 نفر متولد می شود

 

واقعیت های آماری جهان چیست؟ (+ تصاویر)

30 درصد مردم دنیا سفید پوست و 70 درصد دیگر رنگین پوست اند
واقعیت های آماری جهان چیست؟ (+ تصاویر)

 
منبع : عصر ایران
 

بهترین مجله خبری

بیشتر بخوانید
a

تبلیغات