تبلیغات

تبلیغات

عکس های از دانشگاهی با باغی مشهور

عکس های از دانشگاهی با باغی مشهور

رنگ نمودن درختان و گیاهان با رنگ مخصوص در دانشگاهی در تایلند…

اگر چه این گیاهان طی سال‌ها و به خاطر جاری شدن سیل در تایلند آسیب‌های فراوانی دیده‌اند اما همچنان حیات بخش محیط دانشگاه هستند.

 دانشگاه گفتمان تایلند یک موسسه خصوصی آموزش عالی است که به خاطر درختان و بوته‌های رنگ آمیزی شده‌اش در سراسر جهان مشهور است.

عکس های از دانشگاهی با باغی مشهور

 عکس های از دانشگاهی با باغی مشهور

عکس های از دانشگاهی با باغی مشهور

  عکس های از دانشگاهی با باغی مشهور

 عکس های از دانشگاهی با باغی مشهور

  عکس های از دانشگاهی با باغی مشهور

  عکس های از دانشگاهی با باغی مشهور

  عکس های از دانشگاهی با باغی مشهور

عکس های از دانشگاهی با باغی مشهور

 

 مجله مهر

 

تبلیغات