تبلیغات

تبلیغات

تصاویری از بلندقدترین سگ در بریتانیا

تصاویری از بلندقدترین سگ در بریتانیا
 
صاحب این سگ سعی دارد با رسیدگی بیشتر به این سگ بتواند نام او را در کتاب رکوردها ثبت کند.
 
این سگ 41 اینچی (1/04 متری) که نام او فردی است بلند قدترین سگ انگلستان است او برای اینکه بتواند رکورد دنیا را بزند 3 اینچ دیگر باید رشد کند تا نام او در کتاب رکوردها ثبت شود.
 
 
 
 
 
 
   تصاویری از بلندقدترین سگ در بریتانیا
 
 

تبلیغات