تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

سفر حج در سالهای خیلی دور (تصویری)

سفر حج در سالهای خیلی دور (تصویری)
 
 
تصاویری از اعمال حج در سال 1953

تبلیغات