تبلیغات

تبلیغات

حمله این غازها به عابرین پیاده +تصاویر

حمله این غازها به عابرین پیاده +تصاویر

 

در این تصاویر بیشترین چیزی که جلب توجه می کند حمله کردن غاز به این افراد است ، اما این غاز برای حفظ جان جوجه هایش و مراقبت از آنها به هر کسی که به جوجه هایش نزدیک شود حمله می کند.

 حمله این غازها به عابرین پیاده +تصاویر

تبلیغات