تبلیغات

تبلیغات

بازی محلی چشم بشته ویژه کودکان

مجموعه : گوناگون
بازی محلی چشم بشته ویژه کودکان
 
در این بخش به آموزش جالب بازی چشم بسته می پردازیم امیدواریم از این بخش استفاده لازم را ببرید.
 
در این بازی ابتدا محدوده‌اى را تعیین مى‌کنند و یکى از بازیکنان گرگ مى‌شود.

 

چشم او را مى‌بندند و چند دور او را دور خودش‌ مى‌گردانند، سپس او را رها مى‌کند.

 

در این بازى روى چند نکته باید توافق شود:

اول اینکه بازیکنان دیگر براى جلب توجه گرگ سر و صدا بکنند یا در سکوت خود را از مسیر گرگ دور کنند.

 

دوم اینکه گرگ پس از گرفتن یک نفر چشم خود را باز کند یا پس از گرفتن همه ٔ بازیکنان .

تبلیغات