تبلیغات

تبلیغات

پر هزینه ترین فیلم های خانوادگی معرفی شد + تصاویر

پر هزینه ترین فیلم های خانوادگی معرفی شد + تصاویر
 
اجازه دهید در این گزارش 10 فیلم خانوادگی پرهزینه كه از بازده بالایی برای یادگیری كودكان برخوردار بوده را معرفی كنیم.
 
استدلالهای بسیاری در مورد روشهای مناسب برای سرگرم كردن بچه ها ارائه شده است. اما آنچه این روزها برنامه سازی برای كودكان را مشكل ساخته دسترسی آنها به فیلمها است. فیلمسازان نیز برای جلب نظر خانواده ها به ساخت فیلمهایی روی آورده اند كه به جای پرداختن به سطح فكری كودكان ، بیشتر از جنبه خانوادگی برخوردار باشد. به گونه ای كه كودكان در كنار والدین خود به تماشای فیلمهای بزرگ بروند.

به همین منظور فیلمسازان با صرف هزینه های بسیار فیلمهای خانوادگی را روی پرده می برند. به عقیده آنها تماشای یك فیلم خانوادگی در كنار خانواده ، انعكاس بیشتری برای بالا بردن سطح یادگیری كودكان دارد.

 

نام فیلم : گیسو كمند
بودجه تولید : 260 میلیون دلار
فروش : 590 میلیون دلار

 پر هزینه ترین فیلم های خانوادگی معرفی شد + تصاویر

نام فیلم : داستان اسباب بازی 3
بودجه تولید : 200 میلیون دلار
فروش : یك میلیارد دلار

 پر هزینه ترین فیلم های خانوادگی معرفی شد + تصاویر

نام فیلم : ماشینها2
بودجه تولید : 200 میلیون دلار
فروش : 560 میلیون دلار

 پر هزینه ترین فیلم های خانوادگی معرفی شد + تصاویر

نام فیلم : قطب نمای طلایی
بودجه تولید : 180 میلیون دلار
فروش : 370 میلیون دلار

 پر هزینه ترین فیلم های خانوادگی معرفی شد + تصاویر

نام فیلم : وال ایی
بودجه تولید : 180 میلیون دلار
فروش : 521 میلیون دلار

 پر هزینه ترین فیلم های خانوادگی معرفی شد + تصاویر

نام فیلم : نارینا : شیر ، جادوگر «كمد»
بودجه تولید : 180 میلیون دلار
فروش : 745 میلیون دلار

 پر هزینه ترین فیلم های خانوادگی معرفی شد + تصاویر

نام فیلم : هیولاها در برابر بیگانگان
بودجه تولید : 175 میلیون دلار
فروش : 382 میلیون دلار

 پر هزینه ترین فیلم های خانوادگی معرفی شد + تصاویر

نام فیلم : بالا
بودجه تولید : 175 میلیون دلار
فروش : 730 میلیون دلار

 پر هزینه ترین فیلم های خانوادگی معرفی شد + تصاویر

نام فیلم : قطار سریع السیر به قطب
بودجه : 165 میلیون دلار
فروش : 307 میلیون دلار

 پر هزینه ترین فیلم های خانوادگی معرفی شد + تصاویر

نام فیلم : شرك برای همیشه
بودجه : 165 میلیون دلار
فروش : 750 میلیون دلار

  پر هزینه ترین فیلم های خانوادگی معرفی شد + تصاویر

فیلمسازان با صرف هزینه های بسیار فیلمهای خانوادگی را روی پرده می برند. به عقیده آنها تماشای یك فیلم خانوادگی در كنار خانواده ، انعكاس بیشتری برای بالا بردن سطح یادگیری كودكان دارد.

پر هزینه ترین فیلم های خانوادگی معرفی شد + تصاویر

استدلالهای بسیاری در مورد روشهای مناسب برای سرگرم كردن بچه ها ارائه شده است. اما آنچه این روزها برنامه سازی برای كودكان را مشكل ساخته دسترسی آنها به فیلمها است. فیلمسازان نیز برای جلب نظر خانواده ها به ساخت فیلمهایی روی آورده اند كه به جای پرداختن به سطح فكری كودكان ، بیشتر از جنبه خانوادگی برخوردار باشد. به گونه ای كه كودكان در كنار والدین خود به تماشای فیلمهای بزرگ بروند.

به همین منظور فیلمسازان با صرف هزینه های بسیار فیلمهای خانوادگی را روی پرده می برند. به عقیده آنها تماشای یك فیلم خانوادگی در كنار خانواده ، انعكاس بیشتری برای بالا بردن سطح یادگیری كودكان دارد.

اجازه دهید در این گزارش 10 فیلم خانوادگی پرهزینه كه از بازده بالایی برای یادگیری كودكان برخوردار بوده را معرفی كنیم.

نام فیلم : گیسو كمند
بودجه تولید : 260 میلیون دلار
فروش : 590 میلیون دلار

 پر هزینه ترین فیلم های خانوادگی معرفی شد + تصاویر

نام فیلم : داستان اسباب بازی 3
بودجه تولید : 200 میلیون دلار
فروش : یك میلیارد دلار

 پر هزینه ترین فیلم های خانوادگی معرفی شد + تصاویر

نام فیلم : ماشینها2
بودجه تولید : 200 میلیون دلار
فروش : 560 میلیون دلار

 پر هزینه ترین فیلم های خانوادگی معرفی شد + تصاویر

نام فیلم : قطب نمای طلایی
بودجه تولید : 180 میلیون دلار
فروش : 370 میلیون دلار

 پر هزینه ترین فیلم های خانوادگی معرفی شد + تصاویر

نام فیلم : وال ایی
بودجه تولید : 180 میلیون دلار
فروش : 521 میلیون دلار

 پر هزینه ترین فیلم های خانوادگی معرفی شد + تصاویر

نام فیلم : نارینا : شیر ، جادوگر «كمد»
بودجه تولید : 180 میلیون دلار
فروش : 745 میلیون دلار

 پر هزینه ترین فیلم های خانوادگی معرفی شد + تصاویر

نام فیلم : هیولاها در برابر بیگانگان
بودجه تولید : 175 میلیون دلار
فروش : 382 میلیون دلار

 پر هزینه ترین فیلم های خانوادگی معرفی شد + تصاویر

نام فیلم : بالا
بودجه تولید : 175 میلیون دلار
فروش : 730 میلیون دلار

 پر هزینه ترین فیلم های خانوادگی معرفی شد + تصاویر

نام فیلم : قطار سریع السیر به قطب
بودجه : 165 میلیون دلار
فروش : 307 میلیون دلار

 پر هزینه ترین فیلم های خانوادگی معرفی شد + تصاویر

نام فیلم : شرك برای همیشه
بودجه : 165 میلیون دلار
فروش : 750 میلیون دلار

  پر هزینه ترین فیلم های خانوادگی معرفی شد + تصاویر

 

 

تبلیغات