تبلیغات

تبلیغات

پیامک تیکه دار

پیامک تیکه دار

من دلم گرم تو بود
تو سرت گرم دلم

::
::

اینی که من دارم می کشم ، درد بی تو بودن نیست …
تاوان با تو بودنه !

::
::

سرد خواهد شد روزهایت بی آغوش من
بر تن کن دروغ هایی را که بافتی

::

::
هدف از آفرینش بعضی ها فقط اینه که
با بودنشون به ما ثابت میکنن که تنهایی چه نعمت بزرگیه !

::
::

مشترکم بودی که در دسترس نبودی !
خاموشت کردم تا ابد …

::
::

دنیا رو می بینی ؟
حرف حرف میاره ، پول پول میاره ، خواب خواب میاره …
ولی محبت خیانت میاره !

::
::

لاک غلط گیر را برمی دارم و “تو” را از تمام خاطراتم پاک می کنم
“تــــــــــــو” غلط اضافیِ زندگیم بودی …

::
::

از همه جا بوی مهر میاد
از تو هنوزم بوی بی مهری !

::
::

باید قاب بگیرم حرفهایت را
همه “عکس” شدند !

::
::
هیسسسسسسسس …
کمی آرامترتنها باش و بی صداتر بشکن
آهسته تر سراغش را بگیر !
ممکن است بیدارشود وجدان نداشته اش !

::
::

گاهی به بعضیا باید بگی عزیزم اگه برام بزرگ شده بودی
فقط به خاطر خطای دیدم بود

::
::
دل من تنها بود
دل تو اما نه
آفرین بر دل پر مشغله ات
کز سر لطف با دلم بازی کرد

::
::

یه خط داشت اما هفت خط بود
به همین سادگی …

::

تبلیغات