تبلیغات

تبلیغات

این مرد زشت به دنبال خوشبخت کردن دختر 20 ساله! عکس

این مرد زشت به دنبال خوشبخت کردن دختر 20 ساله! عکس

 

مرد 50 ساله دچار نوعی عارضه به نام neurofibromatosis رنج می برد.در این بیماری ژنتیکی بدن فرد در امتداد رشته های عصبی رشد عجیبی داشته و موجب بد ترکیب شدن صورت فرد می گردد.

این مرد زشت به دنبال خوشبخت کردن دختر 20 ساله شاید این مرد را بتوان این مرد را در ردیف  بدریخت ترین مردان هندوستان قرار داد.مرد 50 ساله دچار نوعی عارضه به نام neurofibromatosis رنج می برد.در این بیماری ژنتیکی بدن فرد در امتداد رشته های عصبی رشد عجیبی داشته و موجب بد ترکیب شدن صورت فرد می گردد.این بیماری هر چند رشد دارد ولی دردناک و سرطانی نیست.

 

 این مرد زشت به دنبال خوشبخت کردن دختر 20 ساله! عکس

علیرغم توصیه های پزشکان به او در خصوص جراحی ولی او راضی به این کار نمی شود و ترجیح می دهد با گدایی در اماکن پرتردد برای عروسی دخترش پولی دست و پا نماید.آقای منان موندال به “صورت آویزان”نیز در هند مشهور است.وی در سن 18 سالگی عاشق شد و نتیجه ازدواج او 4 فرزند است.او با گدایی روزانه 5 پوند تصمیم دارد دختر 20 ساله خود را به نام رشیدا به خانه بخت بفرستد.

 این مرد زشت به دنبال خوشبخت کردن دختر 20 ساله! عکس

این مرد زشت به دنبال خوشبخت کردن دختر 20 ساله 

 این مرد زشت به دنبال خوشبخت کردن دختر 20 ساله! عکس

 این مرد زشت به دنبال خوشبخت کردن دختر 20 ساله! عکس

 
 

تبلیغات