تبلیغات

تبلیغات

از کار انداختن Control Panel (ویندوزهای ME, 2K, XP)ویستا و 7

از کار انداختن Control Panel (ویندوزهای ME, 2K, XP)ویستا و 7

با انجام مراحل زیر می توانید تمام لینکهای ورود به Control Panel را از بین برده و مانع از دسترسی کاربر به امکانات و برنامه‌های آن شوید. رجیستری را باز و کلید نوشته شده را پیدا کنید. یک کلید جدید از نوع DWORD به نام NoControlPanel بسازید یا در صورت وجود مقدار آن را تغییر دهید. با گذاشتن مقدار 1 برای این کلید دسترسی کاربر به کنترل پنل ممنوع می شود. از ریجستری خارج شوید. برای اثر کردن تغییرات باید سیستم مجددا راه اندازی شود.
Registry Setting:
User Key: [HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurre ntVersionPoliciesExplorer]
Volue Name : NoControlPanel
Data Type: REG_DWORD (DWORD Value)

بزرگترین و تنها مشکل اصلی کاربران حرفه ای ویندوز ویستا UAC یا همان سیستم User Account Control است.زمانی که شما می خواهید در تنظیمات ویندوز دست ببرید در واقع شما دارید با UAC کلنجار!!! می روید.مطمئنا با وجود UAC سیستم ایمن تر خواهد بود اما در اینجا ۴  روش برای کاهش این مزاحمتها وجود دارد.اگر هنوز نمی دانید UAC چیست در زیر پنجره UAC را می بینید.

از کار انداختن Control Panel (ویندوزهای ME, 2K, XP)ویستا و 7

روش اول:

از کار انداختن کامل UAC:

ار منوی جستجوی start برنامه cmd.exe را اجرا کرده یا این شاخه را دنبال کنید:

C:\Windows\System32\cmd.exe

در پنجره ای که باز می شود دستور زیر را وارد کرده و reset کنید.

k %windir%\System32\reg.exe ADD HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System /v EnableLUA /t REG_DWORD /d 0 /f

و برای فعال سازی دوباره آن، دستور زیر را وارد کنید.

k %windir%\System32\reg.exe ADD HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System /v EnableLUA /t REG_DWORD /d 1 /f

روش دوم:

از کار انداختن کامل UAC با استفاده از Control Panel:

وارد کنترل پنل خود شده و User Account را باز کنید.turn user acount control on or off را انتخاب کنید.با برداشتن تیک این گزینه غیر فعال شده و با گذاشتن تیک مجددا فعال می شود.سیستم را reset کنید.

از کار انداختن Control Panel (ویندوزهای ME, 2K, XP)ویستا و 7

از کار انداختن Control Panel (ویندوزهای ME, 2K, XP)ویستا و 7

 روش سوم:

Auto-Accept UAC:(مخصوص ویندوز Vista Business and Ultimate)

اگر شما می خواهید UAC همچنان فعال باشد ولی پنجره مزاحم دیگر مزاحم شما نشود secpol.msc را در search box ویندوز تایپ کنید .پنجره Local Security Policy configuration باز می شود.

سپس دنبال شاخه Local Policies \ Security Options بگردید.

از کار انداختن Control Panel (ویندوزهای ME, 2K, XP)ویستا و 7

از لیست موجود User Account Control: Behavior of the elevation prompt for administrators in Admin Approval Mode را بیابید و آن را باز کنید.

از کار انداختن Control Panel (ویندوزهای ME, 2K, XP)ویستا و 7

تنظیمات را به Elevate without prompting تغییر دهید.

برای کاربران Vista Home  این تنظیمات وجود ندارد برای اضافه کردن این تنظیمات به رجیستری فایل زیر را دانلود کرده و آنزیپ کنید و روی registry hack دابل کلیک کنید.این تنظیمات به رجیستری اضافه می شوند.

این patch را از اینجا بگیرید.

روش چهارم:

غیر فعال کردن پنجره Blackout :

برای غیر فعال کردن صفحه سیاه همراه با  UAC شما می توانید مراحل زیر را بروید.

مطابق روش قبلی Local Security Policy  را باز کنید.شاخه Local Policies \ Security Options را بیابید و باز کنید.گزینه User Account Control: Switch to the secure desktop when prompting for elevation را با دابل کلیک باز کنید و تنظیمات را به disabled تغییر دهید.

از کار انداختن Control Panel (ویندوزهای ME, 2K, XP)ویستا و 7

از کار انداختن Control Panel (ویندوزهای ME, 2K, XP)ویستا و 7

برای کاربران Vista Home :

وارد regedit شده و شاخه زیر را دنبال کنید:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

بوسیله راست کلیک یک ۳۲bit DWORD value بسازید و آن را PromptOnSecureDesktop نامگذاری کنید.

و ارزش آن را ۰ کنید.

سپس از اینجا patch مورد نظر را دانلود کرده و آنزیپ کنیدو پس از اجرا این صفحه مزاحم از بین می رود.

توجه داشته باشید که با از کار انداختن UAC امنیت ویندوز شما کمتر می شود.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات