تبلیغات

تبلیغات

مجسمه هایی از اتومبیل های تصادفی!

مجسمه هایی از اتومبیل های تصادفی!
 
این نمایشگاه این فرصت را به تماشاگران خواهد داد تا بدون دیدن خون وصحنه های دردآور بلای آمده بر سر خود اتومبیل را از نزدیک ببینند.
 
با دیدن این مجسمه ها اولین سوالی که به ذهنتان خواهد رسید این است که این مجسمه ها از کجا آمده اند و بر سر صاحبان آنها چه آمده است. اما این ها فقط مجسمه های مصنوعی هستند. هنرمند آلمانی درک اسکربر (Dirk Skreber) این دو اتومبیل را بصورت نو وسالم خریداری کرده و در یک آزمایشگاه تصادف اتومبیل ها در اوهایو آنها را به این حال و روز درآورده است.

در حال حاضر او این آثارش را در گالری یک ایرانی در لندن به نام گالری ساعتچی به نمایش گذاشته است. به گفته طراح ، زمانی که شما چنین چیزی را در یک جاده میبینید بقدری در مورد سرنشینان آن نگران میشوید که دیگر ممکن است به خود اتومبیل دقت نکنید. این نمایشگاه این فرصت را به تماشاگران خواهد داد تا بدون دیدن خون وصحنه های دردآور بلای آمده بر سر خود اتومبیل را از نزدیک ببینند.

 

با دیدن این مجسمه ها اولین سوالی که به ذهنتان خواهد رسید این است که این مجسمه ها از کجا آمده اند و بر سر صاحبان آنها چه آمده است. اما این ها فقط مجسمه های مصنوعی هستند. هنرمند آلمانی درک اسکربر (Dirk Skreber) این دو اتومبیل را بصورت نو وسالم خریداری کرده و در یک آزمایشگاه تصادف اتومبیل ها در اوهایو آنها را به این حال و روز درآورده است.

در حال حاضر او این آثارش را در گالری یک ایرانی در لندن به نام گالری ساعتچی به نمایش گذاشته است. به گفته طراح ، زمانی که شما چنین چیزی را در یک جاده میبینید بقدری در مورد سرنشینان آن نگران میشوید که دیگر ممکن است به خود اتومبیل دقت نکنید. این نمایشگاه این فرصت را به تماشاگران خواهد داد تا بدون دیدن خون وصحنه های دردآور بلای آمده بر سر خود اتومبیل را از نزدیک ببینند.

 

 
 

تبلیغات