تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

مبارزه دیدنی بین جوجه تیغی با پلنگ

مبارزه دیدنی بین جوجه تیغی با پلنگ

 

این پلنگ گرسنه خیلی سعی کرد تا جوجه تیغی را شکار کند. اما جوجه تیغی با استفاده از امکانات غریزی خود و پرتاب خار به سمت پلنگ او را زخمی کرد و جان سالم به در برد.

مبارزه جالب جوجه تیغی با پلنگ نگهبان 26 ساله پارک ملی کروگر در آفریقای جنوبی در حالی که در خیابان قدم می زد ناگهان پلنگ گرسنه ای را می بیند که قصد شکار جوجه تیغی بزرگی را دارد.

او می گوید این پلنگ گرسنه خیلی سعی کرد تا جوجه تیغی را شکار کند. اما جوجه تیغی با استفاده از امکانات غریزی خود و پرتاب خار به سمت پلنگ او را زخمی کرد و جان سالم به در برد.

 

مبارزه دیدنی بین جوجه تیغی با پلنگ

مبارزه دیدنی بین جوجه تیغی با پلنگ

مبارزه دیدنی بین جوجه تیغی با پلنگ

 

تبلیغات